Αναδρομικό χαράτσι 4,5% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, ξεκινά η εφαρμογή της νέας εισφοράς 4,5% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Η εισφορά θα έχει αναδρομική ισχύ, ξεκινώντας από την 1η/1/2017 και θα παρακρατηθεί σε δύο δόσεις ή θα συμψηφιστεί με άλλες επιστροφές.

Ταυτόχρονα προσδιορίζεται μια ενιαία βάση υπολογισμού για όλους τους μετόχους επί της οποίας θα υπολογίζεται το νέο ποσοστό. Σκοπός θέσπισης της διάταξης αυτής είναι η ταύτιση των ασφαλιστέων και συνταξίμων αποδοχών του ΜΤΠΥ με αυτές που λαμβάνονται υπόψη για την κύρια σύνταξη ενώ, το νέο ποσοστό κράτησης, από 1/1/2017, επιβάλλεται στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές των μετόχων του.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την εγκύκλιο:

Α) Όσοι εκ των μετόχων του ΜΤΠΥ αμείβονται με τις διατάξεις του νέου ενιαίου μισθολογίου (ν.4354/2015) το νέο προβλεπόμενο ποσοστό 4,5% υπέρ του Ταμείου, από την 1.1.2017, επιβάλλεται στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές και ειδικότερα σε εκείνες τις αποδοχές που επιβάλλεται κράτηση υπέρ κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Συνεπώς, από την ως άνω ημερομηνία, η βάση επί της οποίας επιβάλλεται η κράτηση υπέρ του ΜΤΠΥ αποτυπώνεται κατωτέρω:

«Παλαιοί ασφαλισμένοι» – έναρξη ασφάλισης πριν από την 1.1.1993

α. Ο βασικός μισθός όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27 του ν.4354/15.

β. Το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.

γ. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ.

«Νέοι ασφαλισμένοι» – έναρξη ασφάλισης μετά την 1.1.1993

α. Ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27 του ν.4354/15.

β. Τα επιδόματα και οι παροχές των άρθρων, 15 (οικογενειακή παροχή), 16 (καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης), 18 (επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας) ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ΒΑΕ, και 19 (επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών) του ν.4354/2015.

Β) Όσοι εκ των μετόχων αμείβονται με τις διατάξεις του ν.4472/2017 το νέο προβλεπόμενο ποσοστό 4,5% υπέρ του ΜΤΠΥ από την 1.1.2017, επιβάλλεται σε εκείνες τις αποδοχές που επιβάλλεται κράτηση υπέρ κύριας σύνταξης.

Επισημαίνεται ότι από την ίδια ως άνω ημερομηνία πλέον παύει να γίνεται κράτηση υπέρ του Ταμείου επί του ποσού των 140,80 ευρώ. Όπως είναι γνωστό από παλιότερη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, η αναδρομική εισφορά θα παρακρατηθεί σε δύο δόσεις ή θα συμψηφιστεί με άλλες επιστροφές.

Δείτε την εγκύκλιο

28_NOEM_2017_PETROPOYLOS_GIA_MTPY