Αυξάνονται από το 2019 οι μέρες ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Τις νέες προϋποθέσεις για την παροχή ασφαλιστικής ικανότητας (ιατροφαρμακευτική κάλυψη) από τον ΕΦΚΑ, οι οποίες θα ισχύσουν από το 2019, περιγράφει εγκύκλιος του Οργανισμού.

Με βάση τα νέα όρια, από το 2019 οι μισθωτοί για να λάβουν ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το λιγότερο 75 ένσημα, δηλαδή 25 ένσημα περισσότερα από αυτά που ισχύουν φέτος.

Αντίστοιχα, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα πρέπει να έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον τρεις μήνες, δηλαδή, ένα μήνα περισσότερο από το όριο των δύο μηνών που ισχύει σήμερα.

Ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται και σε ασφαλισμένους με χρέος που έχει δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016, με την προϋπόθεση, όμως, να έχουν καταβάλλει τουλάχιστον τις ελάχιστες εισφορές από την 1/1/17 και μετά, δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι να έχουν πληρώσει 168 ευρώ το μήνα και 87 ευρώ οι αγρότες.

Επίσης, όσοι είναι μαθητευόμενοι και απασχολούνται σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων τους.

Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας θα έχει ετήσια διάρκεια και θα ισχύει από το Μάρτιο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την από 1/3/2019 χορηγείται στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη οικογενείας του ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, εφόσον:

αα) ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 75 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και

ββ) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’85) και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων της υποπερίπτωσης αα λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, οι ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας καθώς και οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας.

Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου. Ειδικά για τους μη μισθωτούς, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται εφόσον, πλέον της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης ββ έχουν καταβληθεί οι ελάχιστες εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4387/2016, έως και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας ημερολογιακού έτους.

Αν υπάρχει οφειλή, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή αυτή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί σε δόσεις και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.

Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα στις 75 ημέρες ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται η προσαύξηση 20% και οι ημέρες αδείας.

Για τους εργάτες γης απασχολούμενους σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ – αμειβόμενους με εργόσημο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Οι μετακλητοί εργάτες γης – πολίτες τρίτων χωρών και οι μετακλητοί αλλοδαποί αλιεργάτες της παρ.5 του αρ.40 του ν.4387/2016 αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη από την πρώτη ημέρα εργασίας τους και αυτή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας τους.

Οι μαθητευόμενοι ή εκπαιδευόμενοι ή καταρτιζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε προγράμματα του ΟΑΕΔ δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης ή του προγράμματος.

Δείτε την εγκύκλιο

27_APR_2018_EFKA_ASFALISTIKH_KALYPSH

 

Διαβάστε και: Χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδες εργαζόμενοι το 2019