ΕΦΚΑ: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών

Διευκρινίσεις δίνει με έγγραφό του ο ΕΦΚΑ σχετικά με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, για την οποία απαιτούνταν, εκτός των άλλων, και η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας.

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο του ΕΦΚΑ, για την εκπλήρωση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας.

Όμως, από τις 21/8/2018 για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, δεν απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εκκρεμούν στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας πριν την δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως 22/5/2018, θα εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να προβαίνουν σε αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης για πλήρη κάλυψη ασθένειας, μόνο στις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους έως τις 22/5/2018.

Ως εκ τούτου και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, αιτήσεις που εκκρεμούν κατά τα ανωτέρω έως την 22/5/2018, θα πρέπει να αναζητηθούν ώστε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης και σε κάθε περίπτωση πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας αποδοχής της αναγνώρισης από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, δηλαδή μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έκδοση του εγγράφου, δηλαδή μέχρι τις 7/6/2019.

Δείτε εδώ το έγγραφο: