ΕΦΚΑ: Αναστέλλεται η πληρωμή εισφορών και ρυθμίζονται τα χρέη των σεισμόπληκτων της Λέσβου

Εξάμηνη αναστολή στην καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που επλήγησαν από τον σεισμό της Λέσβου, ο οποίος συνέβη στις 12 Ιουνίου, αποφάσισε ο Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Η αναστολή ξεκινά από την 1η Ιουνίου. Επιπλέον, αποφασίστηκε οι τρέχουσες και οι καθυστερούμενες εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου του σεισμού μήνα, δηλαδή μέχρι τον Μάιο του 2017, κεφαλαιοποιούνται και εξοφλούνται μέσω δόσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2556/1997.

Η ρύθμιση των οφειλών θα τηρείται στο ΚΕΑΟ, στο οποίο πρέπει να βεβαιωθεί το σύνολο της οφειλής μετά την παρέλευση του εξαμήνου αναστολής καταβολής των τρεχουσών εισφορών και την οριστικοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών από 1/1/2017, με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που διατηρούν στην πληγείσα περιοχή επαγγελματική στέγη ή δραστηριότητα, που αποδεδειγμένα υπέστη ζημία από τον σεισμό στις 12/6/2017 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31/5/2017 ή επιθυμούν την αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εξαμήνου (από 1/6/2017 έως 30/11/2017).

Στη ρύθμιση, μπορούν να υπαχθούν οι πιο κάτω ασφαλιστικές εισφορές:

 • Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Οφειλές ασφαλισμένων που έχουν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί, προσαυξημένο με τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτό.

 • Εισφορές έτους 2016 για ασφαλισμένους του π.ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, εισφορές Β’ εξαμήνου 2016 για ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και π. ΟΓΑ, μετά τη λήξη της προθεσμίας παράτασης καταβολής (30/11/2017).

 • Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.

Σημειώνεται ότι:

 • Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

 • Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

 • Κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31/5/2017 οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με τα νόμιμα τέλη και προσαυξήσεις (επιτόκιο), υπολογισμένα κατά την ίδια ημερομηνία (31/5/2017).

 • Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ρυθμιστεί, με οποιαδήποτε ειδική διάταξη, μπορεί να ενταχθεί στην κεφαλαιοποίηση το ανεξόφλητο υπόλοιπο, προσαυξημένο με πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις, υπολογισμένα κατά την 31/5/2017. Τυχόν ευεργετήματα που είχαν παρασχεθεί, μέσω των ειδικών διατάξεων, διατηρούνται ως προς το μέρος της οφειλής που έχει εξοφληθεί (πχ εκπτώσεις).

 • Αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, χρονικής περιόδου 01/6/2017 – 30/11/2017, χωρίς επιβαρύνσεις.

 • Υποχρεωτική καταβολή τρεχουσών εισφορών από την λήξη της περιόδου αναστολής (30/11/2017) έως το τέλος της ρύθμισης.

 • Εξόφληση σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς διά του 1/24ου του συνολικού ποσού οφειλής ( καθυστερούμενων και τρεχουσών εισφορών).

 • Ο αριθμός των δόσεων που θα προκύψει από τον πιο πάνω υπολογισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων (24).

 • Η πρώτη δόση καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

 • Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, επιτρέπεται η καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης έως τρεις μήνες.

 • Για τον χρόνο της καθυστέρησης, το ποσό της δόσης επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Υποβολή αίτησης το αργότερο έως τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων (ο αριθμός προκύπτει από τον προαναφερόμενο υπολογισμό).

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετά την λήξη της περιόδου αναστολής θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

Με την ένταξη στη ρύθμιση χορηγούνται ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης.

 • Με την υπαγωγή στην ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, τόσο κατά την χρονική περίοδο αναστολής όσο και κατά την περίοδο καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

Στους ασφαλισμένους που εντάσσονται στη ρύθμιση χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας:

 • Για δανειοδότηση – χρηματοδότηση επιχείρησης από Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα και το Δημόσιο.

 • Για χρήση στην αρμόδια ΔΟΥ.

 • Για συμμετοχή σε διαγωνισμό Δημοσίου.

Στις βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρεται ρητά η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2556/97. Ο χρόνος ισχύος θα λήγει 30/11/2017.

Στους ασφαλισμένους που εντάσσονται στη ρύθμιση παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης.

Ο χρόνος ισχύος λήγει την 30/11/2017.

Επίσης, στους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν στη ρύθμιση:

 • Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων.

 • Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67.

 • Εξαλείφεται το αξιόποινο σε περιπτώσεις ολοσχερούς εξόφλησης.