ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για την ασφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων

Από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με την εγκύκλιο αρ. 17, 3/4/2019 δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την ασφάλιση μελών φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ).

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 4430/2016 (Α’ 205), είναι:

  • Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24 του ως άνω νόμου
  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρθρου 14 του ως άνω νόμου (Κοιν.Σ.Επ.)
  • Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α΄96), τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3842/2010 (Α΄58) και του παρόντος νόμου
  • Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν.4384/2016 (Α’ 78), αστικοί συνεταιρισμοί του ν.1667/1986, Αστικές Εταιρείες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ρητά οριζόμενες στις ίδιες διατάξεις προϋποθέσεις.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την υποχρέωση ασφάλισης για τα μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων (για τους απασχολούμενους στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες).

Σύμφωνα λοιπόν με τη διευκρινιστική εγκύκλιο, τα μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση κατά τις καταστατικές διατάξεις του π. ΟΑΕΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποχρεωτική ασφάλιση των μελών των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, είναι η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, η οποία συντελείται με την εγγραφή του στο Συνεταιρισμό και την καταχώρησή της στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας εγγράφονται υποχρεωτικά οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων οι οποίοι συστήνονται με βάση το ν.4430/16 προκειμένου να πιστοποιηθούν ως Συνεταιρισμοί Εργαζομένων και να αποκτήσουν νομική και εμπορική ιδιότητα.

Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω: