ΕΦΚΑ: Ποιες διευκολύνσεις παρέχονται σε κατοίκους περιοχών που πλήττονται από θεομηνίες-φυσικές καταστροφές

Με σημερινή εκγύκλιό του ο ΕΦΚΑ ορίζει τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε κατοίκους-ασφαλισμένους περιοχών που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και οι οποίες περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων, αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες και εξόφληση οφειλών σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ προβλέπονται τα εξής:

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998, ΦΕΚ 272Β/18-3-1998 κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του Ν .2556/1994 (ΦΕΚ Α΄196) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ. 4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ Α΄270) όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:

1. Κεφαλαιοποίηση, των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα, ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).

2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).

3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Επίσης με την υπ’ αρ. πρωτ: ΔΑΕΦΚ/3227/Α325/1-9-2017 (ΑΔΑ: ΨΨ1Ν465ΧΘΞ-4ΩΤ) απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, οριοθετήθηκαν περιοχές και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των νησιών Κω και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο

30_OKT_2017_EFKA_DIEYKOLYNSEIS_FYSIKES_KATASTROFES