ΕΦΚΑ: Πώς συνυπολογίζονται τα πλασματικά χρόνια στο ποσό της σύνταξης

Με ανακοίνωσή του ο Ενιαίο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης απαντά σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, σύμφωνα με το οποίο υπολογίζονται λανθασμένα οι συντάξεις που βγαίνουν με το νόμο Κατρούγκαλου, αφού συνυπολογίζονται τα έτη πλασματικής ασφάλισης, ενώ -όπως αναφέρει η εφημερίδα- δεν θα έπρεπε να συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση του μέσου μισθού, που αποτελεί τη βάση υπολογισμού της σύνταξης. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο διαιρέτης και να μειώνεται το τελικό ποσό της σύνταξης.

Ο ΕΦΚΑ, λοιπόν, «αποσαφηνίζει-διευκρινίζει για αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων στους συνταξιούχους και για λόγους αποκατάστασης της πραγματικότητας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο, τα ακόλουθα:

  • Επί των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13/5/2016 και έπειτα προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 28 του ν.4387/2016 και της παρ. 4 της ίδιας διάταξης.
  • Αναφορικά με την ανταποδοτική σύνταξη έχουν δοθεί οι οδηγίες με το με αριθ. πρωτ. Φ80000/οικ.60271/2195/23-12-2016 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω), που αποτελεί ερμηνευτική εγκύκλιο του άρθρου 28 του ν.4387/2016.
  • Στο άρθρ. 34 του ν.4387/2016 απαριθμούνται ρητά οι χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Μεταξύ λοιπόν των χρόνων αυτών συγκαταλέγονται οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης. Δηλαδή οι χρόνοι που αναγνωρίσθηκαν μέσω εξαγοράς.
  • Επιπροσθέτως με την παρ. 2 εδ. δ’ του άρθρ. 28 του ν.4387/2016 ρητά στην διάταξη αναφέρεται ότι «Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς ως συντάξιμες αποδοχές ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης». Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίσθηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Συμπερασματικά:

  • Η επίκληση του ισχυρισμού περί αποκλειστικά πραγματικής ασφάλισης στο αναφερόμενο δημοσίευμα για το επίμαχο διάστημα 2002 έως 2016 ως χρόνου ασφ/σης των υποψήφιων συνταξιούχων στον οποίο δεν μπορεί να εισχωρεί χρόνος πλασματικός -αν και εξαγοράσιμος- περιορίζεται στα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 28 και δεν λαμβάνει υπόψη τα όσα ρητά προβλέπονται στην παρ. 2δ του ίδιου άρθρου όπως και στο άρθρ. 34 του ίδιου νόμου.
  • Οπότε μέσω της ανάγνωσης του συνόλου της διάταξης, ρητά προβλέπονται στο νόμο 4387/2016 τα εφαρμοστέα περί του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων και ειδικά σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις αυτές των ασφ/νων που τυγχάνει να έχουν προβεί σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφ/σης με εξαγορά ο οποίος ανάγεται χρονικά στο κρίσιμο διάστημα 2002 και μετά έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, διάστημα εντός του οποίου αναζητούνται οι συντάξιμες αποδοχές».