ΕΦΚΑ: Τι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται για μαθητευόμενους σπουδαστές των ΙΕΚ, ΣΕΚ και ΕΠΑΛ

Αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑΛ, περιέχονται σε σημερινή εγκύκλιο του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι μαθητευόμενοι των παραπάνω προγραμμάτων υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των Φορέων – Οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, ως μισθωτοί, για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας» των ΙΕΚ, στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» των ΣΕΚ, καθώς και στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας.

Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ- ΕΤΕΑΕΠ) του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το έντυπο Ε3.4: «Αναγγελία Έναρξης /Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρούν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για επαγγελματικό κίνδυνο όπως και για βαρέα και ανθυγιεινά, όπου προβλέπεται.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι η επιδότηση για τις ημέρες κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, δεν καταβάλλονται από το ΥΠΠΕΘ αλλά από τους εργοδότες, οι οποίοι μάλιστα στις περιπτώσεις κανονικής άδειας υποχρεούνται να καταβάλλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας στο ΙΕΚ», της «Τάξης Μαθητείας των ΣΕΚ» και του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται ημερησίως στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64 ευρώ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.

Επισημαίνεται ότι μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται από το υπουγείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό αυτό ορίζεται ημερησίως σε 11 ευρώ για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14 ευρώ για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, καταβάλλονται από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιούνται τα προγράμματα μαθητείας.

Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες.

Ως εκ τούτου το ποσό υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται σε: 8,56 ευρώ ημερησίως (17,12 /2 = 8,56) για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 9,82 ευρώ ημερησίως για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών (19,64 /2 = 9,82).

Επιπλέον, η εργοδοτική εισφορά των 20 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταβάλλεται – ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου έκαστου έτους – από τους εργοδότες και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 στο ύψος που ισχύει (σχετ.Ε40/627/5-9- 2016 ΓΕ Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.).

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης ή μεθεπόμενου μήνα εφόσον ο εργοδότης είναι το Δημόσιο.

Κατά την πρώτη υποβολή ΑΠΔ και συγκεκριμένα για τις μισθολογικές περιόδους 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018 και 02/2018 εφόσον οι αντίστοιχες ΑΠΔ υποβληθούν έως 31/5/2018 στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ (έδρας του εργοδότη) θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων εφόσον καταβληθούν μέχρι 31/05/2018 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

Τέλος, τονίζεται ότι οι παραπάνω οδηγίες και διατάξεις δεν αφορούν στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λπ. (εργοδοτικής εισφοράς 1,00% επαγγελματικού κινδύνου).

Δείτε – κατεβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με τους πίνακες των ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων, καθώς και με τις προθεσμίες και οδηγίες για τις ΑΠΔ