ΕΦΚΑ: Πώς υπολογίζονται οι μέρες ασφάλισης όσων εργάζονται σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών λιγότερες από 21 ώρες

Με εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι μέρες ασφάλισης όσων εργάζονται σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών λιγότερες από 21 ώρες, σύμφωνα με το νέο καθεστώς που θα ισχύσει από το νέο διδακτικό έτος, δηλαδή, από 1/9/2018.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι κατ΄ εφαρμογή του αρ. 30 παρ. 3 του Ν. 4415/16, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 11 του Ν. 4472/17 «το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις 21 διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε 25 ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα».

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το υπ’αριθμ.Φ.10141/οικ.33777/878/27-06-18 έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, στις περιπτώσεις καθηγητών με μειωμένο ωράριο διδακτικής απασχόλησης την εβδομάδα -κάτω από 21 ώρες την εβδομάδα- για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης (ΗΑ) ανά μήνα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η ανωτέρω ρύθμιση θα τύχει εφαρμογής από το νέο διδακτικό έτος, ήτοι από 01/09/2018 και εφεξής. Ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης που έχει χωρίσει έως την έναρξη της εν λόγω ρύθμισης παραμένει σε ισχύ.

Όπως είναι γνωστό, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όπως προβλέπεται από τα αρ. 8 παρ. 2, αρ. 25 παρ. 4,5,7,8,9 του Α.Ν. 1846/51 και του αρ. 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν – εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/1975, αρ. 39 του Ν. 1892/90 – εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 95/1992, συνυπολογίζοντας πάντοτε, τον τρόπο αμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο), το μειωμένο ωράριο απασχόλησης, τις ημέρες εργασίας, το σύστημα λειτουργίας της επιχ/σης.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνεται σύγκριση του ημερήσιου μισθού με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (από την 01/10/08 έως και σήμερα: 11,06 ευρώ).

Ειδικότερα προκύπτει η παρακάτω περιπτωσιολογία:

1. Αν ο ημερήσιος μισθός είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε αναγνωρίζονται αντίστοιχα:

Μισθωτοί:

  • Οι ημέρες της πραγματικής απασχόλησης, εφόσον υπάρχει απασχόληση ορισμένες ημέρες τον μήνα και ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό.
  • 21-22 ημέρες επί πενθήμερης απασχόλησης ή 25 ημέρες επί 6ήμερης απασχόλησης, εφόσον ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό.
  • όσες είναι οι ημέρες της πραγματικής απασχόλησης, εφόσον ο εργαζόμενος αμείβεται με ημερομίσθιο.

2) Αν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (11,06 ευρώ) και πάνω από την 1η ειδική ασφ. κλάση (8,03 €), ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο), τότε ως ημέρες ασφάλισης αναγνωρίζονται όσες ημέρες προκύψουν από την διαίρεση του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης. Το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει από τη διαίρεση θεωρείται ως πλήρης ημέρα εργασίας, για την οποία ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.

3. Με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Ν.1892/90 (εγκ. 95/1992) όπως ισχύουν σήμερα ρυθμίζονται τα θέματα της ασφάλισης των μερικώς απασχολουμένων που αμείβονται με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση όπως ισχύει κάθε φορά (σήμερα 8,03 ευρώ).

Σχετικά με τις ημέρες εργασίας που αναγνωρίζονται στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην περίπτωση αυτή, ορίζονται τα εξής:

Οι μερικώς απασχολούμενοι και αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όλες τις ημέρες που πραγματοποιούν σε κάθε μισθολογική περίοδο καταβάλλοντας τις εισφορές που αναλογούν στο Τ.Η. της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης.

Επίσης για τους ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για όσους εργάζονται με το σύστημα της πενθήμερης κατά εβδομάδα εργασίας. Δηλαδή, εάν απασχολούνται για 3 τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση μια επιπλέον ασφαλιστέα ημέρα την εβδομάδα. Οι ασφαλιστέες αποδοχές της επιπλέον ημέρας θα είναι 8,03 ευρώ την ημέρα.

Οι ανωτέρω διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ισχύουν για ΟΛΟΥΣ τους απασχολούμενους με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση μισθωτούς.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, παρατίθενται τα παρακάτω παραδείγματα απασχόλησης καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών:

Παραδείγματα πλήρους απασχόλησης

  • Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 45 ετών, με μηνιαίο μισθό τον κατώτερο άνω των 25 ετών, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 21 ωρών την εβδομάδα – ανεξαρτήτως της κατανομής των ωρών μέσα στην εβδομάδα – και μηνιαίες αποδοχές 586,08 ευρώ. ((6/21)/25) x 586,08 = 6,70 ευρώ κατώτατο ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης >25 ετών, με 25 ΗΑ (Ν. 4415/16)
  • Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 24 ετών, με μηνιαίο μισθό τον κατώτερο κάτω των 25 ετών, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 21 ωρών την εβδομάδα – ανεξαρτήτως της κατανομής των ωρών μέσα στην εβδομάδα – και μηνιαίες αποδοχές 510,95 ευρώ. ((6/21)/25) x 510,95 = 5,84 € κατώτατο ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης <25 ετών, με 25 ΗΑ (Ν. 4415/16)
  • Καθηγήτρια φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 55 ετών, με μηνιαίο μισθό, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 21 ωρών την εβδομάδα – ανεξαρτήτως της κατανομής των ωρών μέσα στην εβδομάδα – και μηνιαίες συμφωνημένες αποδοχές 700,00 €. ((6/21)/25) x 700,00 = 8,00 € , ωρομίσθιο απασχόλησης με συμφωνία μισθού 700,00 € , με 25 ΗΑ (Ν. 4415/16) 4) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 40 ετών, αμειβόμενος με ωρομίσθιο 7,00 €, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 21 ωρών την εβδομάδα – ανεξαρτήτως της κατανομής των ωρών μέσα στην εβδομάδα με 25 ΗΑ (Ν. 4415/16)

Εργασία για λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα

1) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 40 ετών, αμειβόμενος με ωρομίσθιο 7,00 ευρώ, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης – εργασία 20 ωρών την εβδομάδα, (τετράωρο – πενθήμερο Δευτέρα – Παρασκευή): Ημερομίσθιο 28,00 ευρώ και ασφάλιση με: 21-22-23 ΗΑ 6

2) Καθηγήτρια φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 50 ετών, αμειβόμενη με ωρομίσθιο 10,00 ευρώ, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης – εργασία 18 ωρών την εβδομάδα, (εξάωρο – τριήμερο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή): Ημερομίσθιο 60,00 € και ασφάλιση με: Πραγματικές ημέρες απασχόλησης τον μήνα: 12-13 ΗΑ

3) Καθηγητής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 45 ετών, αμειβόμενος με ωρομίσθιο 8,00 ευρώ, με ατομική σύμβαση εκ περιτροπής απασχόληση – εργασία 16 ωρών την εβδομάδα, (οκτάωρο – διήμερο Δευτέρα, Τετάρτη): Ημερομίσθιο 64,00 € και ασφάλιση με: Πραγματικές ημέρες απασχόλησης τον μήνα: 8-9 ΗΑ

4) Καθηγήτρια φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 45 ετών, αμειβόμενη με ωρομίσθιο 10,00 ευρώ με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης – εργασία 5 ωρών την εβδομάδα, (μία ώρα – πενθήμερο Δευτέρα – Παρασκευή): Ημερομίσθιο 10,00 € και ασφάλιση με: 200 € (μην. μισθός) / 11,06 (1η ασφ. κλάση)= 18,08 = 19 ΗΑ.

5) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 35 ετών, αμειβόμενος με ωρομίσθιο 7,00 ευρώ, με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης – εργασία 5 ωρών την εβδομάδα, (μία ώρα – πενθήμερο Δευτέρα – Παρασκευή): Ημερομίσθιο 7,00 € και ασφάλιση με: Πραγματικές ημέρες απασχόλησης τον μήνα + προσαύξηση μίας ημέρας την εβδομάδα = 25 ΗΑ, με αποδοχές ΑΠΔ 25 ΗΑ επί 8,03€ (Ν.1892/90).

6) Καθηγήτρια φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, 45 ετών, αμειβόμενη με ωρομίσθιο 7,00 ευρώ, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 3 ωρών την εβδομάδα, (μία ώρα – τριήμερο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη): Ημερομίσθιο 7,00 € και ασφάλιση με: Πραγματικές ημέρες απασχόλησης τον μήνα + προσαύξηση μίας ημέρας την εβδομάδα = 16 ΗΑ, με αποδοχές ΑΠΔ 16 ΗΑ επί 8,03€ (Ν.1892/90).

7) Καθηγητής φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 30 ετών, αμειβόμενος με ωρομίσθιο 8,00 ευρώ, με ατομική σύμβαση απασχόλησης – εργασία 2 ωρών την εβδομάδα, (μία ώρα – διήμερο Δευτέρα, Τρίτη): Ημερομίσθιο 8,00 € και ασφάλιση με: Πραγματικές ημέρες απασχόλησης τον μήνα χωρίς προσαύξηση ημέρας την εβδομάδα = 8 ΗΑ, με αποδοχές ΑΠΔ 8 ΗΑ επί 8,03€ (Ν.1892/90).

Δείτε την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης όσων εργάζονται σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών λιγότερες από 21 ώρες

13_AYG_2018_EFKA_ASFALISH_ERGAZOMENOI_FRONTISTHRIA_KATW_APO_21_WRES