ΚΕΑΟ: Ποιες οφειλές σε Ταμεία θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης και πότε διαγράφονται

Εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) περιγράφει αναλυτικά ποιες οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης και πότε διαγράφονται.

Στην εγκύκλιο ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με την οποία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία χαρακτηρίζονται εισπράξιμες ή ανεπίδεκτες είσπραξης. Σε κάθε περίπτωση, εάν χαρακτηριστούν ανεπίδεκτες είσπραξης, διαγ΄ρφονται μετά την παρέλευση 10ετίας.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για  να χαρακτηριστεί μια οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, χωρίς αποτέλεσμα. Σύμφωνα δε με την περ. α της παρ.1 του άρθρου 108 του ν. 4387/2016  πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και να μην διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπευθύνων της επιχείρησης, ή να διαπιστώθηκε η με οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ., ο έλεγχος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας, εφόσον πρόκειται για πτωχό ή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης.
  • Να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης
  • Να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών προσώπων κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ή να μην είναι δυνατή η άσκησή της.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Θεωρείται ολοκληρωμένος εφόσον επιβεβαιώθηκε η ορθότητα των στοιχείων ταυτοποίησης που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ. Εκτείνεται στα στοιχεία του οφειλέτη φυσικού ή νομικού προσώπου, των συνυπεύθυνων με αυτόν, τυχόν κληρονόμων, καθώς και στην κατάσταση της επιχείρησης του οφειλέτη. Ειδικότερα

– Για οφειλέτη φυσικό πρόσωπο ή συνυπεύθυνο νομικού προσώπου, γίνεται διασταύρωση με τα στοιχεία του αρχείου ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας που υπάρχει διαθέσιμο μέσω της διασύνδεσης με το ΟΠΣ.

– Για οφειλέτη νομικό πρόσωπο, γίνεται διασταύρωση των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ  με τα διαθέσιμα στην υπηρεσία στοιχεία του καταστατικού του νομικού προσώπου και των σχετικών δημοσιεύσεων  στο ΓΕΜΗ. ή του  οικείου κατά περίπτωση Μητρώου ή βιβλίου.

– Για οφειλέτη φυσικό πρόσωπο που απεβίωσε πρέπει να προσδιοριστούν οι κληρονόμοι του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση θανάτου του συνυπεύθυνου φυσικού προσώπου, όταν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο. Οι σχετικές πληροφορίες λαμβάνονται μέσω  αλληλογραφίας με το πρωτοδικείο περί δημοσίευσης (ή μη) διαθήκης και περί  αποποιήσεως  (ή μη) κληρονομίας και με τον οικείο Δήμο για την  αναζήτηση  πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών  ή οικογενειακής κατάστασης.

– Οι πληροφορίες για την κατάσταση της επιχείρησης (λειτουργία, μη λειτουργία διακοπή δραστηριότητας, πτώχευση, εκκαθάριση κλπ) λαμβάνονται είτε μέσω των διαθέσιμων στην υπηρεσία  στοιχείων   είτε μέσω αλληλογραφίας με τρίτους φορείς   Ειδικά η διακοπή δραστηριότητας μιας επιχείρησης μπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία της διασύνδεσης με τη φορολογική διοίκηση, και να επιβεβαιώνεται από το  γεγονός της μη υποβολής ΑΠΔ μετά τη διακοπή. Η πτώχευση διαπιστώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, πχ κοινοποίηση δικαστικής απόφασης λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πτώχευση και την πορεία της.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 108 του Ν.4387/2016, από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση:

α. αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της,

β. δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Ταμείου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό,

γ. δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί των παραπάνω προσώπων κατά τις διατάξεις των άρθρων 30, 30Α και 30Β του ΚΕΔΕ (Ν.δ. 356/1974,-Α` 90).

Το ΚΕΑΟ και οι αρμόδιες υπηρεσίες κάθε φορέα διατηρούν ακέραιο το δικαίωμά τους για την είσπραξη ή συμψηφισμό της οφειλής και μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων. Οφειλή που έχει καταχωρισθεί, ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της, είτε από τον οφειλέτη, είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με το άρθρο 109 του ν. 4387/2016 προβλέπεται η διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συσχετισμό με το χαρακτηρισμό ή μη αυτών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Διαγραφή οφειλών που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης:

i. Μετά την παρέλευση 10ετίας: Κάθε οφειλή που έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται μετά την παρέλευση 10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση της οφειλής στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης

ii. Πριν την παρέλευση 10ετίας Μπορούν να κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν πριν από την παρέλευση της δεκαετίας εάν:

α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για το χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,

β. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων,

γ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών εφόσον προβλέπεται, με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

2. Διαγραφή οφειλών που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης: Διαγραφή οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης, είναι δυνατή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Ν. 4387/2016, εφόσον εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά,

β. όταν το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή του μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε.

γ. όταν το ποσό της συνολικής οφειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή της μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε.

Επιπλέον, με την παράγραφο 4 του άρθρου 109 του Ν. 4387/2016 προβλέπεται η δυνατότητα εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου του φορέα με τη διαγραφή κύριων οφειλών που έχουν γεννηθεί πριν από το 1993 ύψους μέχρι 200 ευρώ ανά οφειλέτη υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται άλλες κύριες οφειλές του ίδιου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

5_IOYN_2018_KEAO_OFEILES_ANEPIDEKTES_EISPRAXHS