«Μαχαίρι» 670 εκατ. ευρώ στις δαπάνες για συντάξεις και εφάπαξ το 2018!

Περαιτέρω μείωση των δαπανών για συντάξεις και εφάπαξ το 2018 κατά 670 εκατ. ευρώ προαναγγέλλει το προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2018 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Η νέα μείωση σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών επιμερίζεται σε 480 εκατ. ευρώ στη δαπάνη «για κύριες συντάξεις λόγω του μειωμένου αριθμού εκκρεμών συντάξεων και κατ’ επέκταση στη μείωση κατά 190 εκατ. ευρώ της δαπάνης για τις επικουρικές συντάξεις».

Σύμφωνα με το προσχέδιο, «σε δημοσιονομικούς όρους, το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων προβλέπεται σημαντικά βελτιωμένο έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021. Πιο συγκεκριμένα το ταμειακό ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 760 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος ύψους 563 εκατ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Σε δημοσιονομική βάση το ισοζύγιο προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 689 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος ύ ψους 634 εκατ. ευρώ στο ΜΠΔΣ 2018-2021, βελτιωμένο κατά 1.323 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως:

 • Στην αυξημένη πρόβλεψη κατά 490 εκατ. ευρώ στο σκέλος των εσόδων, αφαιρουμένων των εισπράξεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, που οφείλεται:
  – στην αύξηση των εισφορών κατά 279 εκατ. ευρώ, η οποία βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση των βελτιωμένων εσόδων έτους 2017,
  – στην αύξηση των εσόδων από ρυθμίσεις παλαιών οφειλών κατά 206 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του 2017, σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται αύξηση των εσόδων από τους διακανονισμούς κυρίως αυτών της πάγιας ρύθμισης,
  – στην αύξηση των λοιπών εσόδων κατά 5 εκατ. ευρώ,
 • Στη μειωμένη πρόβλεψη κατά 833 εκατ. ευρώ στο σκέλος των δαπανών, αφαιρουμένων των αποδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, που οφείλεται:
  – στη μείωση κατά 480 εκατ. ευρώ της συνταξιοδοτικής δαπάνης για κύριες συντάξεις λόγω του μειωμένου αριθμού εκκρεμών συντάξεων και κατ’ επέκταση στη μείωση κατά 190 εκατ. ευρώ της δαπάνης για τις επικουρικές συντάξεις,
  – στη μείωση των λοιπών δαπανών κατά 163 εκατ. ευρώ. Σε εφαρμογή του Ν.4387/2016, ενοποιήθηκαν οι φορείς κύριας ασφάλισης στο νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) περιλαμβανομένων και των συντάξεων του Δημοσίου.