ΟΠΕΚΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ στα τέκνα θανόντων στις πυρκαγιές – Δείτε τη διαδικασία

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στον ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, στα προστατευόμενα τέκνα θανόντων, ενός ή και των δύο γονέων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου στην περιφέρεια Αττικής.

Το ύψος του μηνιαίου ποσού του επιδόματος είναι 1.000 ευρώ ανά προστατευόμενο τέκνο. Προστατευόμενα τέκνα για τη χορήγηση του επιδόματος (ενίσχυσης) θεωρούνται:

α) Τα άγαμα τέκνα, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και σε κολέγια.

Η οικονομική ενίσχυση στα τέκνα αυτά καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

γ) Τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, τέκνα, προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους. Στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού κ.λπ.), καθώς και τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα του Εξωτερικού.

Εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, προστατευόμενα τέκνα για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης θεωρούνται επίσης:

α) Τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του ενός ή και των δύο συζύγων, σε περίπτωση έγγαμων, εφόσον ο θανών ή η σύζυγός του είχαν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των τέκνων. Προκειμένου, δε, για ενήλικα τέκνα, εφόσον έχουν την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους.

β) Τα τέκνα άγαμου πατέρα, εφόσον ο άγαμος πατέρας τα έχει αναγνωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη ή με δικαστική απόφαση και είχε την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη

γ) Τα τέκνα συζύγων σε διάσταση, εφόσον ο θανών γονέας ή η σύζυγος του είχε με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό την επιμέλεια των τέκνων. Προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, εφόσον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Διαδικασία Χορήγησης – Επικοινωνία με δυνητικά δικαιούχους – Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης

Σε περίπτωση που απεβίωσε ο ένας γονέας, ο επιζών γονέας μπορεί να λάβει την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική ενίσχυση για το/τα προστατευόμενο/α τέκνο/α του, ως ακολούθως:

Η Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ επικοινωνεί με τον δυνητικά δικαιούχο ή, εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, o/η δυνητικά δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει ο/η ίδιος/α με την εν λόγω Υπηρεσία είτε τηλεφωνικά (Ε. Σταυρακάκη: 2131519196, Χ. Αναστασίου: 2105200383, και Α. Παπαχρήστου: 2131519266) είτε με e-mail ([email protected]) και ζητείται από αυτόν/ή να παράσχει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, τις πληροφορίες-στοιχεία που είναι αναγκαία για την επιβεβαίωση του δικαιώματός του/της για τη λήψη του μηνιαίου επιδόματος.

Υποβολή αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης

Σε περίπτωση που απεβίωσαν και οι δύο γονείς, ο Επίτροπος που ανέλαβε την επιτροπεία των τέκνων ή ο ασκών την επιμέλεια των ανήλικων προστατευομένων τέκνων με δικαστική απόφαση ή το μεγαλύτερο σε ηλικία ενήλικο ορφανό τέκνο, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον υπάρχουν και ανήλικα ορφανά, το ενήλικο ορφανό τέκνο δηλώνει στην αίτησή του ως εξαρτώμενα τον εαυτό του και τα αδέλφια του. Έντυπα υπεύθυνης δήλωσης (Β1) και αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (Β2)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα έντυπα της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (https://opeka.gr)- -εναλλακτικά κατεβάστε εδώ το έντυπο Β1 και εδώ το έντυπο Β2.

Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων

Ο αιτών θα πρέπει να εκτυπώσει και να συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση (Β1) ή την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Β2), να την υπογράψει και είτε να την καταθέσει αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, είτε να την αποστείλει ως κατωτέρω: α) μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Πατησίων 30, TK 10170, Αθήνα, ή β) μέσω FAX, στον αριθμό 210 5200052 ή γ) μέσω e-mail, κατόπιν σάρωσης, στη διεύθυνση [email protected]

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον δικαιούχο, αλλά από εξουσιοδοτημένο, κατά νόμο, εκπρόσωπό του, απαιτείται φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή της σελίδας του Βιβλιαρίου υγείας από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου

Δικαιολογητικά

Για την αποφυγή καθυστερήσεων και την κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό διευκόλυνση των δικαιούχων του μηνιαίου επιδόματος, με τις διατάξεις της ΚΥΑ ορίζεται ότι η αναζήτηση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (παρατίθενται κατωτέρω) ή η επαλήθευση-επιβεβαίωση του περιεχομένου τους πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.4520/2018 ή, εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, αντικαθίστανται με την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (εν προκειμένω τα έντυπα Β1 και Β2).

Επίσης, προβλέπεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ δύναται να αναζητά οποτεδήποτε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση και ότι τα έγγραφα της αλλοδαπής θα πρέπει (εφόσον ζητηθούν) να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται είναι τα ακόλουθα:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για προστατευόμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

δ) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επιτρόπου ή του ασκούντος την επιμέλεια των προστατευομένων τέκνων.

ε) Αποδεικτικό πληγέντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

στ) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

ζ) Πιστοποιητικά σπουδών από ιδιωτικά ΙΕΚ, Κολέγια, Σχολές του Δημοσίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και αντίστοιχα με τα ανωτέρω πιστοποιητικά σπουδών από αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού.

η) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης επιμέλειας των προστατευομένων τέκνων.