Προσωρινή σύνταξη στο 80% της οριστικής αν η αίτηση στον ΕΦΚΑ υποβληθεί ηλεκτρονικά

Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο εργασίας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων», ορίζεται ότι η προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ θα είναι στο 80% της οριστικής σύνταξης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με την τροπολογία το ποσό της προσωρινής σύνταξης αυξάνεται σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι σήμερα, ώστε να μην απέχει σημαντικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης και αφορά όσους θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης προσωρινής σύνταξης στον ΕΦΚΑ, για λόγους επιτάχυνσης της σχετικής διαδικασίας.

Η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας με τίτλο: Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά αναφέρει τα εξής:

Στην παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται, η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης προσωρινής σύνταξης στον ΕΦΚΑ για λόγους επιτάχυνσης της σχετικής διαδικασίας. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ρητώς ότι στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης διάταξης συμπεριλαμβάνονται και τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955 (Α’ 71).

Στην παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται η τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού της χορηγούμενης βάσει της διάταξης αυτής προσωρινής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προκειμένου το ποσό της προσωρινής σύνταξης να μην απέχει σημαντικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Αντίστοιχα, το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016. Το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που διαμορφώνεται εφαρμοζομένων των ανωτέρω διατάξεων και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016. Το ποσό που θα προκύψει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που χορηγείται για 15 έτη ασφάλισης (345,60 ευρώ) και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 .

Στην παρ. 3 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται η έκδοση από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο είτε εγκριτικής είτε απορριπτικής του αιτήματος χορήγησης προσωρινής σύνταξης απόφασης, μη υποκείμενης σε προσφυγή, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων βάσει της επόμενης παραγράφου δικαιολογητικών ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών.

Με τις παρ. 4 έως 7 της προτεινόμενης διάταξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης.

Στην παρ. 8 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι για τους ασφαλισμένους που καταθέτουν στον ΕΦΚΑ έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016.

Δείτε την τροπολογία για τις προσωρινές συντάξεις όταν το αίτημα στον ΕΦΚΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά