Πυρόπληκτοι: Αναστέλλονται οι εισφορές σε ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΑΕΔ και οι δόσεις ρύθμισης – Ολόκληρη η Απόφαση

Υπεγράφη από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσο Πετρόπουλο, η απόφαση που καθορίζει τους όρους για την αναστολή της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών στα ασφαλιστικά Ταμεία από τους πληγέντες στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, ενώ ορίζει ότι οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30/11/2018

Σύμφωνα με την απόφαση, η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 αφορά:

Α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επαγγελματική στέγη (κύρια ή δευτερεύουσα), καθώς και κάτοικοι με κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στις πληγείσες περιοχές, όπως αυτές πρόκειται να οριοθετηθούν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Β. Ασφαλισμένοι ή/και εργοδότες, ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η επαγγελματική τους στέγη ή της περιοχής άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον:

ι. Υπέστησαν αποδεδειγμένα σοβαρή σωματική βλάβη, ή

ι. Διατηρούν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται σύμφωνα με το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ετών 2016 ή 2017 στις πληγείσες περιοχές, ή

ιιι. έχουν συγγένεια α’ και β’ βαθμού ή έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης με αποβιώσαν πρόσωπο από τις πυρκαγιές.

Ποιες εισφορές και δόσεις αναστέλλονται, πότε καταβάλλονται

Α. Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων απασχόλησης Ιουνίου έως Νοεμβρίου 2018, καθώς και η καταβολή των αντίστοιχων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, έως 31.12.2018.

Οι ανασταλείσες ΑΠΔ υποβάλλονται μετά την 1.1.2019, παράλληλα με τις τρέχουσες ΑΠΔ σε αντίστοιχες μηνιαίες περιόδους, χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις που αφορούν σε εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ.

Οι ανασταλείσες εισφορές εξοφλούνται με την υποβολή των αντίστοιχων ΑΠΔ χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις ή με πάγια ρύθμιση του ν.4152/2013 ή με πάγια ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.1 του ν.2256/1994, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη υποβολής ΑΠΔ ή μη καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών κατά τα ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Β. ι) Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών χρονικών περιόδων Ιουνίου έως Νοεμβρίου του 2018, έως 31.12.2018. Οι ανασταλείσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από 1.1.2019, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, μετά τη διενέργεια της ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, μέσω της οποίας θα εξοφληθούν.

ιι) Αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων εκκαθάρισης εισφορών του έτους 2017 για τους μήνες από Ιούνιο έως Αύγουστο 2018 μέχρι 31.12.2018. Οι ανωτέρω δόσεις καταβάλλονται μετά την 1.1.2019, σε μηνιαία βάση, με την πρώτη δόση να είναι απαιτητή μέχρι 31.1.2019, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Γ. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων ρύθμισης που λήγουν του μήνες Ιούλιο 2018 έως Δεκέμβριο 2018. Οι ως άνω δόσεις καταβάλλονται μηνιαίως μετά την 1.1.2019, στο τέλος της ρύθμισης με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των δόσεων, χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Δ. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις προαιρετικής υπαγωγής ή συνέχισης της ασφάλισης.

Ε. Στις περιπτώσεις υποβολής αποδεδειγμένα ψευδών στοιχείων για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσης: ι) Αναβιώνει αναδρομικά η υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ με τις νόμιμες προσαυξήσεις. ιι) Αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Πού υποβάλλεται και μέχρι πότε η αίτηση

Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 2 υποβάλλεται αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης ή κατοικίας μέχρι 30.11.2018. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί η επαγγελματική εγκατάσταση συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση από τη ΔΟΥ. Ως φιλοξενούμενα για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι ανωτέρω διαδικασίες δύνανται να διεκπεραιώνονται και ηλεκτρονικά.

Επίσης, στην απόφαση προβλέπεται ότι στους δικαιούχους χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας έως 31/12/2018, ανεξαρτήτως οφειλής πλην των περιπτώσεων μεταβίβασης ακινήτων.

Η αναστολή ισχύει και για εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ, του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΦΚΑ άμεσα ασφαλισμένοι που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη οικογενείας τους, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 31.12.2018, χωρίς προϋποθέσεις, κατόπιν υποβολής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (ν.1599/86, άρθρου 8) στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Οι συνταξιούχοι και όσοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν έως 30.9.2018 αίτηση συνταξιοδότησης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου της περιφέρειας Αττικής και έχουν οφειλές, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα από τον ΕΦΚΑ μέχρι 31.12.2018 ανεξάρτητα του ποσού οφειλής ή της τήρησης καταβολής των δόσεων κατόπιν υποβολής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (ν.1599/86, άρθρου 8) στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Τέλος, η καταβολή των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, επίδομα μητρότητας και έξοδα κηδείας) στους ανωτέρω θα γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν υποβολής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (ν.1599/86, άρθρου 8) στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται για το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων υγειονομικής περίθαλψης.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

6_AYG_2018_APOFASH_PYROPLHKTOI_EISFORES_DOSEIS