ΕΦΚΑ: Πόσο μειώνεται η σύνταξη όσων συνεχίσουν να εργάζονται – Νεότερες αναλυτικές διευκρινίσεις

Σημαντικές επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων (παλαιών και νέων) σε θέσεις του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και για τους αιρετούς σε δήμους και περιφέρειες που αναλαμβάνουν έμμισθη θέση, δίνει σημερινό έγγραφο του ΕΦΚΑ, το οποίο ξεκαθαρίζει πόσο μειώνεται η καταβαλλόμενη σύνταξη.

Επιπλέον, το έγγραφο συνοδεύεται και από παλιότερες εγκυκλίους για το θέμα, δύνοντας τη δυνατότητα να ανατρέξει κανείς και να δει αναλυτικά τι ισχύει για κάθε περίπτωση συνταξιούχου που πιάνει δουλειά.

Στο έγγραφο του ΕΦΚΑ δίνονται οι εξής κατατοπιστικές διευκρινίσεις:

1. Όπως είναι γνωστό, οι συνταξιούχοι που ήταν ασφαλισμένοι κατά το μεγαλύτερο διάστημα του ασφαλιστικού τους βίου στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους στους ως άνω τομείς καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998, όπως ισχύουν, δηλαδή το ποσό της σύνταξής τους καταβαλλόταν μειωμένο κατά 70%. Στην περίπτωση κατά την οποία αυτά τα πρόσωπα αναλάβουν εργασία στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από 13.5.2016 και μετά, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., καταλαμβάνονται πλέον από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, δηλαδή για όσο χρόνο απασχολούνται το ακαθάριστο ποσό της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. Εάν αναλάβουν εργασία/απασχόληση/δραστηριότητα σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο η κύρια όσο και η επικουρική τους σύνταξη θα ανασταλούν για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

2. Όσον αφορά τους συνταξιούχους λόγω γήρατος που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 612/1977, όπως ισχύει, και τους συνταξιούχους που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, ισχύει το άρθρο 42 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α), δηλαδή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ούτε καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.

3. Για τους δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρ. 42 του Ν.1140/81, όπως ισχύει, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.1876/1990 (ΦΕΚ 27Α ), οι οποίες ορίζουν ότι το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται ολόκληρο στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί εργαστούν.

4. Για τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. από 13.5.2016 και μετά, ισχύουν τα ακόλουθα:

Η παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄256/31.12.2012), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α΄98/26.4.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.7.2017), ορίζει ότι οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων όλων των Δήμων, εφόσον έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία που προβλέπεται για τη θέση αυτή και καταβάλλεται από το Δήμο είτε να παραιτηθούν αυτής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών.

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 και την κοινοποιούμενη εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ (ενότητα ΑΙΙ, σελ. 3,4) προβλέπεται ότι οι διατάξεις περί απασχολούμενων συνταξιούχων καταλαμβάνουν και τους συνταξιούχους λόγω γήρατος που διορίζονται ως αιρετά όργανα Ο.Τ.Α, εφόσον ο διορισμός τους στις θέσεις αυτές γίνει από 13.5.2016 και μετά και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση λοιπόν που τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται ή έχουν παραιτηθεί της προβλεπόμενης για τη θέση που κατέχουν αμοιβής -εφόσον προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις η σχετική δυνατότητα- δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016.

5. Ως προς τους εργαζόμενους/απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις όλων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων.

Δείτε – κατεβάστε εδώ ολόκληρο το έγγραφο του ΕΦΚΑ με τις συνοδευτικές εγκυκλίους