Πώς υπολογίζεται το εφάπαξ των υγειονομικών

Διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής των έμμισθων υγειονομικών παλαιών ασφαλισμένων στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών) και ειδικότερα ως προς την δυνατότητα εφαρμογής του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολούμενων υγειονομικών στους έμμισθους για το μέρος της παροχής που αφορά στο χρονικό διάστημα έως 31-12-2013, δίνει εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υγειονομικοί, τόσο οι αυτοαπασχολούμενοι, όσο και οι μισθωτοί, ασφαλίζονταν για εφάπαξ παροχή σε φορέα αυτοτελώς απασχολούμενων, καταβάλλοντας το ίδιο σταθερό ποσό εισφοράς και ελάμβαναν το ίδιο ποσό παροχής.

Για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των αυτοαπασχολούμενων υγειονομικών, ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών, με την υπ. αρίθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20-10-2016 Υ.Α. (Β΄ 3455), θεωρήθηκε ως κράτηση, το ποσοστό εισφοράς 4% και καθορίστηκε ασφαλιστική κατηγορία Υ1 στην οποία κατατάχθηκαν όλοι οι ασφαλισμένοι, καθώς και το τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα που αντιστοιχεί σε αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) τόσο οι αυτοαπασχολούμενοι όσο και οι μισθωτοί υγειονομικοί ασφαλίζονταν σε πρώην φορέα αυτοαπασχολούμενων και κατέβαλαν διαχρονικά το ίδιο σταθερό ποσό εισφοράς και ότι, κατά την διάρκεια της εργασιακής τους πορείας, μπορεί να εναλλάσσονταν σε μισθωτή εργασία και αυτοαπασχόληση,

β) σκοπός της θέσπισης των διατάξεων του άρθρου 35 του νόμου 4387/2016 και ειδικότερα της παρ. 4 αυτού, ήταν η εισαγωγή ενός δικαιότερου ενιαίου τρόπου υπολογισμού που θα είναι λειτουργικός και θα διασφαλίζει αφενός τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων και αφετέρου την οικονομική ισορροπία του συστήματος με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο,

γ) ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας και της ισότητας και ειδικότερα ο ενιαίος τύπος υπολογισμού της παροχής βασίζεται στο ότι, για κάθε έτος αποδίδει το 60% των μέσων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013 για εισφορά 4%, και θεωρώντας ότι το σταθερό μηνιαίο ποσό εισφοράς αποτελεί το 4% των μηνιαίων αποδοχών, υπολογίζονται οι τεκμαρτές μηνιαίες αποδοχές κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31.12.2013.

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα για την πενταετία αυτή αποτελεί το ποσό των 107,92 ευρώ. Η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του 60 % επί του μέσου όρου των τεκμαρτών μηνιαίων αποδοχών, όπως υπολογίζεται ανωτέρω, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου.

Συνεπώς, με την ίδια μεθοδολογία υπολογίζονται οι τεκμαρτές μηνιαίες αποδοχές είτε αυτοαπασχολούμενων είτε μισθωτών υγειονομικών, καταλήγει η εγκύκλιος Πετρόπουλου.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

29_AYG_2018_EFAPAX_YGEIONOMIKWN