Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ): Σε μια πενταετία αύξησε την περιουσία του κατά 166%!

Μέσα σε μια πενταετία, κατάφερε να αυξήσει την περιουσία του κατά 166%. Ο λόγος για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ), που από τότε που μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), βελτιώνει διαρκώς τα οικονομικά του αποτελέσματα.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτή η ανάκαμψη του Ταμείου, συντελέστηκε μέσα στα χρόνια της κρίσης, τότε το επίτευγμα είναι ακόμα πιο μεγάλο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην 7η Τακτική Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων του, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο NOVUS, φαίνεται ολοκάθαρα η θετική πορεία του Ταμείου.

Πιο αναλυτικά:

· Η περιουσία του Ταμείου αυξήθηκε κατά 166% από το 2014 έως το τέλος του 2018. Έτσι, από 41.623.727 ευρώ που ήταν την 1η.4.2014 εκτινάχθηκε σε 110.891.732 ευρώ την 31η.12.2018, δηλαδή αυξήθηκε κατά 69.268.005 ευρώ. Μόνο κατά τον τελευταίο χρόνο, ήτοι το διάστημα μεταξύ 31.12.2017 – 31.12.2018 αυξήθηκε κατά περίπου 12%.

· Τα έσοδα του Ταμείου από τις εισφορές κατά την περίοδο 2014 – 2018 αυξήθηκαν κατά 14,5% (από 15.334.694,41 ευρώ έφτασαν στα 17.507.134,12 ευρώ).

· Ο χρόνος έκδοσης εφάπαξ είναι πλέον από 3 έως 6 μήνες, παρά το γεγονός ότι ελέγχεται ο συνολικός εργασιακός βίος του ασφαλισμένου. Μόνο το 6% ξεπερνά τους 6 μήνες και αυτό οφείλεται κυρίως στην μη καταβολή των εισφορών από τους εργοδότες. Την ίδια χρονική περίοδο (2014-2018) εκδόθηκαν συνολικά 1.624 εφάπαξ (ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων) και δαπανήθηκαν 15.151.711,47 ευρώ.

· Με τη δημιουργία Μητρώου Οφειλετών, παρακολουθείται αποτελεσματικά η πορεία αποπληρωμής των ρυθμίσεων. Κατά την πρώτη 5ετία λειτουργίας του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ εισπράχθηκαν 2.721.100,20 ευρώ σε σύνολο 5.877.361,14 ευρώ βεβαιωθέντων απλήρωτων ασφαλιστικών εισφορών, ενώ την πενταετία 2009-2013 λειτουργίας ως τ. ΤΠΥΦΕ που υπαγόταν στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εισπράχθηκαν 448.826,96 ευρώ σε σύνολο 1.095.465,46 ευρώ βεβαιωθέντων απλήρωτων ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή, το νέο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ μέσα σε 5 χρόνια βεβαίωσε και εισέπραξε 6 φορές περισσότερα έσοδα από Πράξεις Επιβολής Εισφορών από το τ.ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν περιγράφουν ανάγλυφα και το προφίλ των ασφαλισμένων στο ταμείο.

Ειδικότερα:

· Το 2018 ανήλθαν σε 23.418 οι ενεργοί ασφαλισμένοι. Το 78% (18.357) είναι νέοι ασφαλισμένοι (από 01.01.1993) και το 22% (5.060) παλαιοί ασφαλισμένοι (έως 31.12.1992).

· Το ποσοστό των ασφαλισμένων το 2008 που αμείβονταν έως 650 ευρώ ήταν 5,58%. Από 650 έως 1.000 ευρώ ελάμβανε το 22,79% και από 1.000 έως 1.500 το 30,60%. Αντίστοιχα, μετά από 10 χρόνια κρίσης, το 2018, το ποσοστό των ασφαλισμένων που αμείβονται με έως 650 αυξήθηκε στο 22,49% (μεταβολή 16,91 ποσοστιαίες μονάδες), από 650 έως 1.000 ευρώ λαμβάνει πλέον το 21,21% (μείωση κατά 1,58 ποσοστιαία μονάδα) και από 1.000 έως 1.500 ευρώ, το 21,56% (μείωση κατά 9,04 ποσοστιαίες μονάδες).

· Ως προς την κατανομή των θέσεων εργασίας στον κλάδο του Φαρμάκου για την δεκαετία 2008 έως 2018, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του ποσοστού των εργαζόμενων στα φαρμακεία, από 33,27% σε 44,57%. Μικρή είναι η μείωση του ποσοστού των εργαζόμενων στην φαρμακοβιομηχανία, από 0,37% του συνόλου το 2008, στο 0,30%, δέκα χρόνια μετά.

· Οι νέες προσλήψεις στον κλάδο του Φαρμάκου το 2018 ανέρχονται στις 3.097 (65,32% είναι γυναίκες και 34,68% είναι άντρες).

Αναλογιστικές μελέτες

· Κατά την διάρκεια λειτουργείας του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ εκπονήθηκαν 5 αναλογιστικές μελέτες (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Όλες δείχνουν ότι, αν και το Ταμείο έχει οργανικό πλεόνασμα το οποίο ξεπερνά κατ’ έτος το 65% των εσόδων του, παρόλα αυτά εμφανίζει αναλογιστικό έλλειμα σε μακροχρόνιο ορίζοντα και απαιτείται ή αύξηση εισφορών ή μείωση των παροχών σύμφωνα με τα συμπεράσματα όλων των μελετών.

Μάλιστα, εφόσον ολοκληρώθηκαν και η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων όλων των χρήσεων που εκκρεμούσαν 2007 έως το 2017 η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Για να προχωρήσει στον ορισμό του οικονομικού συστήματος που θα ισχύει εφεξής σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

β) Την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ για να υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών και δικαιότερη κατανομή των ελλειμάτων.