e-ΕΦΚΑ: Λύση στις απονομές συντάξεων στρατιωτικών

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôçí ðñïãñáììáôéóìÝíç åèíéêÞ Üóêçóç ìéêñÞò êëßìáêáò «ËÏÃ×Ç» ðïõ äéåîÞ÷èç áðü ôç ÄåõôÝñá 05 Ýùò ôçí ÐÝìðôç 08 Ïêôùâñßïõ 2020, óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ Ìõñôþïõ ÐåëÜãïõò, ÊõèÞñùí êáé íïôéïäõôéêÜ í. ÊñÞôçò, ìå ôç óõììåôï÷Þ ðëïßùí ôçò Äéïßêçóçò Öñåãáôþí, ôçò Äéïßêçóçò Ôá÷Ýùí Óêáöþí, ôçò Äéïßêçóçò Ðëïßùí ÅðéôÞñçóçò, ôçò Äéïßêçóçò Õðïâñõ÷ßùí, Å/Ð áðü ôç Äéïßêçóç Áåñïðïñßáò Íáõôéêïý êáèþò êáé áåñïóêáöþí ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò. Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò åîáóêÞèçêáí óå üëá ôá åßäç íáõôéêïý ðïëÝìïõ ìå Ýìöáóç óôçí åêôÝëåóç ðñïêå÷ùñçìÝíùí ãõìíáóßùí ðõñþí êáôÜ óôü÷ùí áÝñïò êáé åðéöáíåßáò. Ç åí ëüãù Üóêçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ðëáßóéï ôïõ åôÞóéïõ ðñïãñÜììáôïò åðé÷åéñçóéáêÞò åêðáßäåõóçò ìïíÜäùí ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý, ìå óêïðü ôç äéáôÞñçóç êáé åðáýîçóç ôçò åðé÷åéñçóéáêÞò åôïéìüôçôáò êáé ìá÷çôéêÞò éêáíüôçôáò ôùí óõììåôå÷üíôùí. ÐÝìðôç 8 Ïêôùâñßïõ 2020. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÃÅÍ /STR

Έως τρία χρόνια καθυστέρηση, διαπιστώνεται στην απονομή των συντάξεων για εκκρεμείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις στρατιωτικών. Από τον Σεπτέμβριο όμως, οι νέες αιτήσεις που υποβάλλονται, ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα!

Η διαδικασία βρίσκεται σε φάση εξομάλυνσης και αυτό διαπίστωσε και αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), που επισκέφθηκε το Τμήμα Στρατιωτικών Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. Με στόχο να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία έκδοσης αυτών των συντάξεων, η ΠΟΜΕΝΣ ενημερώθηκε για την πορεία των εκκρεμοτήτων της περιόδου 2017-2019.

Όπως έγινε γνωστό:

• Οι νέες συντάξεις βγαίνουν πλέον μέσα σε ένα μήνα δηλ. αιτήσεις που έφτασαν στον ΕΦΚΑ τον Σεπτέμβριο του 2020 εκκαθαριζόταν κατά την επίσκεψη μας.

• Οι συντάξεις της περιόδου 2017-2019 έχουν σχεδόν εκκαθαριστεί. Ειδικά για το έτος 2018 προχωράνε με γοργό ρυθμό.

• Με την ολοκλήρωση των εκκρεμουσών συντάξεων της περιόδου 2017-2019 θα ξεκινήσει η έκδοση των Διαταγών των Διοικητικών Αποκαταστάσεων και λοιπών Πράξεων που χρονίζουν από το 2017 και μετά.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Στρατιωτικών Συντάξεων έχει ενισχυθεί και με προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.)! Μάλιστα, τα όργανα του e-ΕΦΚΑ, δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για την γρήγορη ενσωμάτωση του στρατιωτικού προσωπικού στις απαιτήσεις του Φορέα, την συνεχή επιθυμία για ενημέρωση και εκπαίδευση επί του αντικειμένου, την επίδειξη της στρατιωτικής οργάνωσης και προθυμίας και εργατικότητας.

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΜΕΝΣ αποτελείτο από τον Πρόεδρο Δημήτριο Ρώτα, τον Αντιπρόεδρο Βασίλη Λάμπρου, τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ε.Δ. & Σ.Α Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Ιωάννη Σπαράγγη.