Άνοδος απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών το πρώτο τρίμηνο του 2018 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο Δελτίο βραχυχρόνιων δεικτών σε βασικούς τομείς της οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο του 2018, που δημοσίευσε (26/6) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), εμφανίζεται αύξηση σε ετήσια βάση στους δείκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αμοιβών.

Πιο συγκεκριμένα, σε δέκα βασικούς τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων της Στατιστικής Ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ 08 (βασίζεται στη στατιστική ταξινόμηση NACE Rev.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έτος βάσης το 2010), δηλαδή στους τομείς Ορυχεία – Λατομεία (Β), Μεταποίηση (Γ), Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ), Κατασκευές (ΣΤ), Μεταφορά και αποθήκευση (Η), Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (Θ), Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι), Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Μ), Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (Ν), στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και για το σύνολο της χώρας καταγράφεται αύξηση στη μεταβολή -σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 (ετήσια βάση)-  του αριθμού των απασχολουμένων ατόμων, των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν και των μισθών και ημερομισθίων.

Ο δείκτης Απασχόλησης, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση, ανεξάρτητα από την ιδιότητα (ιδιοκτήτες, συνέταιροι και μέλη των οικογενειών τους) και την ειδικότητα τους (διευθυντές, πωλητές, βοηθητικό προσωπικό) και ανεξάρτητα αν εργάζονται προσωρινά ή εποχικά, με πλήρη ή μερική απασχόληση, με αμοιβή ή χωρίς, συνολικά και στους δέκα εξεταζόμενους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζει αύξηση 32,20%.

Ο δείκτης Ωρών εργασίας – δηλαδή ο συνολικός αριθμός των ωρών που πραγματοποιήθηκαν στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς όπου περιλαμβάνονται οι ώρες εργασίας, οι υπερωρίες, εργηασία με αμοιβή ή χωρίς, η διάρκεια νυχτερινής εργασίας καθώς Κυριακών και αργιών – εμφανίζει στο σύνολο των δεικτών μεταβολή 12,90%.

Ο δείκτης Αμοιβών – δηλαδή το σύνολο των μεικτών μισθων και ημερομίσθιων, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλονται σε όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στη μισθολογική κατάσταση – εμφανίζει συνολική μεταβολή 33,90%.

«Πρωταθλητής» στους δείκτες Απασχόλησης εμφανίζεται ο τομέας Μ (Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες) με ετήσια μεταβολή 23,3%. Αρνητικός συντελεστής ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας Δ (Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου κλπ) με ετήσια μεταβολή -10,9%.

Στους δείκτες Ωρών Εργασίας ο τομέας των Κατασκευών εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση με 16,7%, ενώ τη μεγαλύτερη υποχώρηση εμφανίζει ο τομέας Ορυχεία και Λατομεία -11,2%.

Ο τομέας Ε (Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων κλπ) για το δείκτη Αμοιβών εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση (13,6%), ενώ σε υποχώρηση βρίσκονται τα Ορυχεία – Λατομεία (-10,9).

Κάποιες παρατηρήσεις

Ενώ και οι τρεις δείκτες για το εξεταζόμενο διάστημα εμφανίζουν αύξηση, ο δείκτης Ωρών Εργασίας συνολικά έχει τη μικρότερη συμμετοχή 12,9% έναντι 32,2% και 33,9% των δεικτών Απασχόλησης και Αμοιβών. Με βάση τα στοιχεία και εφόσον δείκτες Απασχόλησης και Αμοιβών συμβαδίζουν, η εμφάνιση των Ωρών Εργασίας στο 1/3 περίπου των υπολοίπων οδηγεί στο συμπέρασμα ή αδηλωτης εργασίας ή υποαπασχόλησης.

Οι τομείς Ορυχεία – Λατομεία (Β) και Παροχή ρεύματος – φυσικού αερίου – ατμού – κλιματισμού (Δ) εμφανίζουν αρνητική μεταβολή και στους τρεις δείκτες.

Κατασκευές και τομέας Παροχής ρεύματος – φυσικού αερίου κλπ εμφανίζουν την πιο ορθολογική αύξηση με αντιστοιχία και στους τρεις δείκτες.

Στον τομέα Επαγγελματικές – επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες η αύξηση που αποτυπώνεται στο δείκτη Απασχόλησης (23,3%) δε συμβαδίζει με την αύξηση που καταγράφεται στους δείκτες Ωρών εργασίας (5,7%) και Αμοιβών (5,4%) και είναι ο τομέας εν πολλοίς που διαμορφώνει τη συνολική εικόνα του πρώτου τριμήνου για το 2018.

Χ.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ δείτε το εδώ