«Άνοιξε» η διαδικτυακή πύλη για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 η λειτουργία της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την υποβολή αιτήσεων προς το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ).

Η πύλη είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο kalo.yeka.gr και η πρόσβαση των υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ γίνεται με τη χρήση των κωδικών που ήδη διαθέτουν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (taxisnet).

Κατά τη φάση της υποβολής αίτησης εγγραφής, η πρόσβαση γίνεται με χρήση των αντίστοιχων κωδικών του φυσικού προσώπου (μέλους ή εκπροσώπου του υπό σύσταση φορέα) που υποβάλλει την αίτηση.

Επισημαίνεται ότι, από τις 10 Φεβρουαρίου 2018, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.