Αμοιβή 25ης Μαρτίου: Τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ Óôñáôçãüò Êùíóôáíôßíïò Öëþñïò õðïäÝ÷èçêå ôïí Áñ÷çãü ôïõ Ãåíéêïý Åðéôåëåßïõ ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí (ÃÅÅÄ) ôïõ Âáóéëåßïõ ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò, General Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, óôçí 115 ÐôÝñõãá ÌÜ÷çò (ÐÌ) óôçí ÁåñïðïñéêÞ ÂÜóç ôçò Óïýäáò ôçò ÊñÞôçò, ï ïðïßïò ðñáãìáôïðïßçóå ãéá ðñþôç öïñÜ åðßóçìç åðßóêåøç óôçí ÅëëÜäá óôï ðëáßóéï ôçò ÇìÝñáò ÄéáêåêñéìÝíùí Åðéóêåðôþí (Distinguished Visitors Day – DV DAY) ôçò äéìåñïýò Üóêçóçò «Saudi – Hellenic Joint Exercise 21», ìå ôçí åðùíõìßá «FALCON EYE – 1», ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Ìáñôßïõ 2021. Óôï ðëáßóéï ôçò åí ëüãù óõíåêðáßäåõóçò, Ý÷ïõí ìåôáóôáèìåýóåé áðü ôï ÓÜââáôï 13 Ìáñôßïõ 2021 ðñïóùðéêü êáé ìÝóá ôçò ÂáóéëéêÞò Áåñïðïñßáò ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò (ROYAL SAUDI AIR FORCE – RSAF), óôá ïðïßá óõìðåñéëáìâÜíïíôáé Ýîé áåñïóêÜöç F-15C. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÃÅÅÈÁ /STR

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου, που ειδικά φέτος συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, θεωρείται ως υποχρεωτική αργία.

 Το γεγονός ότι ειδικά φέτος η επέτειος είναι ημέρα Πέμπτη, σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις που έχουν θεσμοθετηθεί για τέτοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεωνεκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Ως προς την αμοιβή της Πέμπτης 25ης  Μαρτίου 2021:

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν  

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1) Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

2) Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αφορούν στο γενικό πλαίσιο ρύθμισης αμοιβής της 25 Μαρτίου, δεδομένης της συνέχισης ισχύος έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.