Διήμερο μεταβατικό στάδιο για ελέγχους και πρόστιμα στις μετακινήσεις των εργαζομένων – Τα νέα έντυπα (εικόνες)

Σταδιακά θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση στο νέο «καθεστώς» μετακίνησης των εργαζομένων από και προς τους χώρους δουλειάς. Τα καινούργια έντυπα αναρτήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής στο σύστημα «Εργάνη». Όμως το υπουργείο Εργασίας, αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τη διαδικασία ελέγχου και την επιβολή προστίμων την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου. Όπως έγινε γνωστό, θα δοθεί ένα διήμερο περιθώριο να συμμορφωθούν με τα μέτρα οι εργαζόμενοι. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιούνται έλεγχοι, αλλά δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα. Απλώς οι αστυνομικές αρχές θα προβαίνουν σε συστάσεις, στους παραβάτες που θα εντοπίζουν.

Έτσι, η διαδικασία επιβολής προστίμων θα ενεργοποιηθεί δύο ημέρες μετά, την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου.

Από τα νέα έντυπα (Βεβαίωση Κίνησης Εργαζομένων) αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται:

α) Σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.

β) Τηλεργασίας.

γ) Νόμιμης άδειας.

Οι εργαζόμενοι αυτών των κατηγοριών θα μπορούν πλέον να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

Οι Βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ https://eservices.yeka.gr/ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αφετέρου από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης του εργοδότη, η οποία  χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

Για την ομαλή μετάβαση στα νέα έντυπα Βεβαίωσης Κίνησης του Εργαζόμενου δίνεται μεταβατικό διάστημα εφαρμογής και χρήσεως μέχρι και την 17/2/2021 και ώρα 06:00΄. Για το διάστημα από 15/2/2021 και ώρα 06.00΄ έως και 17/2/2021 και ώρα 05:59΄, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα φόρμες – άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου.

Με νέο έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Σε αυτή την περίπτωση θα  πρέπει υποχρεωτικά το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητα τους, η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας).

Με νέο έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗθαμπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν. Αποσαφηνίζεται ότι τις δυο πρώτες ημέρες της εφαρμογής του νέου  πλαισίου, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, θα γίνονται έλεγχοι και συστάσεις προς τους εργαζομένους από τις αρμόδιες αρχές. Από το πρωί της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου (6 π.μ.)  το μέτρο θα εφαρμοστεί με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Δείτε τα σχετικά έντυπα (Βεβαίωση Κίνησης Εργαζόμενου, Περιεχόμενο Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχείρησης/Εργοδότη, Βεβαίωση Κίνησης Αυτοαπασχολούμενου – Ελεύθερου Επαγγελματία – Επιτηδευματία):

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΡΓΟΔΟΤΗ1

Το παρόν (νέο) έντυπο εφαρμόζεται από 15/2/2021  

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΟΝΟΜ/ΜΟ 
Α.Φ.Μ. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Φ.Μ. 
ΑΔΤ /ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ   
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣΑΡΙΘΜ.Τ.Κ.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΟΣΑΡΙΘΜ.Τ.Κ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Δηλώνεται υπευθύνως με την παρούσα ότι ο ανωτέρω εργαζόμενος: Δεν τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας Δεν παρέχει εργασίας εξ αποστάσεως (τηλεργασία) Δεν τελεί σε νόμιμη άδεια   Και είναι απαραίτητο να μετακινηθεί για λόγους εκτέλεσης της εργασίας του για την ανωτέρω επιχείρηση / εργοδότη α)    Για χρονικό διάστημα από    …./…./2021 έως   …./…./2021 β)    Για ώρες από ….. έως  …..(24ΩΩ:ΛΛ) γ)     Εντός των ορίων της/των Περιφερειακής/ων Ενότητας/ων:………………………………………………  
Σημειώσεις:
Η ταυτοπροσωπία του δηλούντος /σας γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς ή διαβατηρίου του/της. – Η διασταύρωση των στοιχείων του εργαζόμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. – Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στον εργαζόμενο/η και 300 ευρώ στον εργοδότη. 1 Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά  με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Logo Coat of arms of Greece.svg   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                      ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ1   Το παρόν (νέο) έντυπο εφαρμόζεται από 15/2/2021         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΟΝΟΜ/ΜΟ  
Α.Φ.Μ.  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Φ.Μ. 
ΑΔΤ /ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ   
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣΑΡΙΘΜ.Τ.Κ.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΟΣΑΡΙΘΜ.Τ.Κ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Με την παρούσα δηλώνεται υπευθύνως ότι το ανωτέρω μέλος διοίκησης είναι απαραίτητο να μετακινηθεί για λόγους εργασίας που αφορούν την ανωτέρω επιχείρηση / εργοδότη α) Για χρονικό διάστημα από    …./…./2021 έως   …./…./2021 β) Μεταξύ των ωρών από ………  έως .……. (24ΩΩ:ΛΛ): γ) Εντός των ορίων της/των Περιφερειακής/ων Ενότητας/ων ………………………………….     ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:………………………………………………………………………………………………………
– Η ταυτοπροσωπία του δηλούντος /σας γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς ή διαβατηρίου του/της. – Η διασταύρωση των στοιχείων του μέλους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. – Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στο μέλος και 300 ευρώ στον εργοδότη. 1Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά  με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Αυτοαπασχολούμενου (χωρίς εργοδότη) – Ελ. Επαγγελματία – Επιτηδευματία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ1

Το παρόν (νέο) έντυπο εφαρμόζεται από 15/2/2021  

 Υποχρεωτικά με την παρούσα επιδεικνύονται στοιχεία της φορολογικής ταυτότητας από το ΠΣ TAXIS σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας)

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
O/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Φ.Μ. 
ΑΔΤ /ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Είναι απαραίτητο να μετακινηθώ για λόγους εργασίας εντός των ορίων της/των Περιφερειακής/ων Ενότητας/των ………………………….. Χρονικό διάστημα από    …./…./2021 έως   …./…./2021 Μεταξύ των ωρών από  ………   έως  ………. (24ΩΩ:ΛΛ):   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:…………………………………………………………………………………………………………….    
– Η ταυτοπροσωπία του δηλούντος /σας γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς ή διαβατηρίου του/της. – Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. 1Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά  με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»