Εγκύκλιος Σκουρλέτη: Αλλαγές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις και εργαζόμενους Δήμων και Περιφερειών

Αναλυτική εγκύκλιο που αφορά το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία ερμηνεύει τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο (ν. 4483/2017) του υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σήμερα ο κ. Πάνος Σκουρλέτης.

Η πολυσέλιδη εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών αφορά σειρά ζητημάτων, τα οποία έχουν να κάνουν με τα εξής:

 • Κατάταξη προσωπικού Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που προέκυψαν από συγχωνεύσεις
 • Θέµατα λύσης επιχειρήσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
 • Κατάργηση της ειδικής αναστολής προσλήψεων στις δηµοτικές επχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη δηµιουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού
 • Συµµετοχή περισσότερων δήµων σε δηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού
 • Μεταφορά στους ΟΤΑ α’ βαθµού συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και λοιπούς φορείς αυτών
 • Ρυθµίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων
 • Τροποποίηση του άρθρου 243 του ν.3852/2010 «Ειδικοί Σύµβουλοι και Συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών»
 • Επανασύσταση θέσεων Δηµοσιογράφων στις Περιφέρειες
 • Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των δικτύων δήµων και περιφερειών
 • Διορισµός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νοµικών προσώπων ΟΤΑ στα οποία έχουν κατανεµηθεί
 • Μετάταξη/απόσπαση υπαλλήλων κατά παρέκκλιση της διετίας
 • Κατάταξη προσωπικού σε συγχωνευθέντες ΦΟΔΣΑ
 • Αναπλήρωση Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων ΟΤΑ
 • Απόσπαση υπαλλήλων σε θέσεις Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστηµοµικών Συνεργατών των ΟΤΑ α΄ βαθµού
 • Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου
 • Κατάταξη Μουσικών µε τις διατάξεις του άρθρου 26 αρ.8 του ν.4325/2015
 • Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία
 • Σύνθεση πειθαρχικών συµβουλίων προσωπικού ΟΤΑ α΄ βαθµού
 • Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4369/2016 (Πίνακες προακτέων)
 • Πρόσληψη υδρονοµέων στις ΔΕΥΑ και αναπλήρωση µοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου
 • Γονεϊκές άδειες
 • Έλεγχος κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων
 • Μέσα ατοµικής Προστασίας και µέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων στους ΟΤΑ
 • Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
 • Θέµατα Δηµοτικών Αστυνοµικών – Άρση δυσµενών συνεπειών από τη διαθεσιµότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα
 • Παύση πειθαρχικών διώξεων δηµοτικών υπαλλήλων και αρµοδίων προς διορισµό οργάνων των ΟΤΑ για µη χορήγηση στοιχείων εργαζοµένων
 • Νοµική Στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ
 • Ρύθµιση θεµάτων Μουσικών ΟΤΑ
 • Μετατάξεις προσωπικού στο Δηµόσιο και τους ΟΤΑ
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζοµένων των ΟΤΑ
 • Προσωπικό αµειβόµενο µε την καταβολή αντιτίµου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
 • Άδεια ειδικής διευκόλυνσης
 • Παράταση Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι»

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών

17_NOEM_2017_YP_ES_DHMOI_DHMOTIKES_EPIXEIRHSEIS