Επιδότηση για να γίνουν μισθωτοί 40.000 εργαζόμενοι με μπλοκάκι – Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις

Μέχρι 350 ευρώ το μήνα μπορεί να φτάσει η επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς για να γίνουν μισθωτοί 40.000 εργαζόμενοι που σήμερα αμείβονται με μπλοκάκι.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για να ενταχθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να μετατραπεί η σύμβαση 40.000 εργαζόμενων που σήμερα πληρώνονται με μπλοκάκι, από σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι 6 μήνες σε δέσμευση. Δηλαδή, ο εργοδότης που εντάσσεται στο πρόγραμμα θα επιδοτείται για 12 μήνες, αλλά δεν θα μπορεί να απολύσει των εργαζόμενο και τους επόμενους έξι μήνες μετά το τέλος της επιδότησης.

Η επιδότηση αφορά το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για διάστημα 12 μηνών, καθώς και των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα απασχόλησης και με ανώτατο όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης για το Δώρο Χριστουγέννων ορίζεται σε 350 ευρώ και για το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας σε 175 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο ωφελούμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι δύο εργοδότες που θα τον προσλάβουν με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απα- σχόλησης με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 175 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ωφελούμενος απασχολείται σε δύο εργοδότες με πλήρη απασχόληση στον πρώτο και μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στον δεύτερο, δυνητικά δικαιούχος του προγράμματος είναι μόνο ο εργοδότης που θα τον προσλάβει με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς να έχουν, όμως, τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές των ωφελουμένων στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται τα ποσά των Δώρων και του Επιδόματος Άδειας θα είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές, χωρίς τον ΦΠΑ, που είχαν συμφωνηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους και αναγράφονται στη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, αναγόμενες σε ετήσια βάση.

Οι μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των ωφελουμένων όπως θα προκύψουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την έναρξη της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, λειτουργούν ως το κατώτατο όριο των αποδοχών, εφόσον δεν είναι κατώτερες από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο και δεν εξαρτώνται από την διάρκεια της απασχόλησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 156,8 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ανά έτος ως εξής:

  • Για το 2018: 60 εκατ. ευρώ
  • Για το 2019: 60 εκατ. ευρώ
  • Για το 2020: 36,8 εκατ. ευρώ

Τέλος, σημειώνεται ότι το πρόγραμμα (αιτήσεις, έγκριση, παρακολούθηση κ.λπ.) θα «τρέξει» από τον ΟΑΕΔ.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ΚΥΑ

FEK_MPLOKAKIA