Εργάνη: Θετικός ο Σεπτέμβριος – Κινδυνεύουν χιλιάδες θέσεις εργασίας από Οκτώβριο μέχρι… Μάρτιο!

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Óôï ðëáßóéï ôùí åèåëïíôéêþí äñÜóåùí ôçò ÏÍÍÅÄ, ï ðñüåäñïò Ðáýëïò ÌáñéíÜêçò, ç ÃñáììáôÝáò Ðïéüôçôáò ÆùÞò êáé Åèåëïíôéóìïý ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò Ðßóôç Êñõóôáëëßäïõ, ï ÃñáììáôÝáò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò Íßêïò ÓéáäÞìáò, ï Õðåýèõíïò Ïñãáíþóåùí ÁôôéêÞò Áðüóôïëïò Ãïýôáò êáé ìÝëç ôçò ÏñãÜíùóçò, âñÝèçêáí óôï âéâëéïðùëåßï-ðáëáéïðùëåßï ôùí áóôÝãùí óôçí ïäü Ðåéñáéþò 132. Åêåß óõíÜíôçóáí ôïí Ëåùíßäá Êïõñóïýìç, åìðíåõóôÞ ôçò éäÝáò ï ïðïßïò âñÝèçêå ï ßäéïò Üóôåãïò ìåôÜ áðü ìéá ðåñéðÝôåéá ìå ôçí äïõëåéÜ ôïõ êáé óêÝöôçêå ôç äçìéïõñãßá åíüò ÷þñïõ éäéïêôçóßáò áóôÝãùí, óôïí ïðïßï èá ìðïñïýóáí íá ðùëïýíôáé âéâëßá ðñïêåéìÝíïõ íá êáëýðôïíôáé ïé áíÜãêåò ôïõò áðü ôá Ýóïäá. ÊÜèå åðéóêÝðôçò ìðïñåß åêåß íá âñåé óðÜíéåò åêäüóåéò âéâëßùí áëëÜ êáé íåüôåñåò, íá áãïñÜóåé âéâëßá åíéó÷ýïíôáò ôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ Ðáëáéïâéâëéïðùëåßïõ êáé íá óõììåôÝ÷åé óå áõôÞ ôçí áîéÝðáéíç ðñïóðÜèåéá ùò åèåëïíôÞò. ÌÝëç ôùí ïñãáíþóåùí ôçò ÏÍÍÅÄ áðü üëç ôçí ÁôôéêÞ, âñÝèçêáí óôï Ðáëáéïâéëéïðùëåßï ðñïêåéìÝíïõ íá âïçèÞóïõí åèåëïíôéêÜ óôçí äéáëïãÞ ôùí âéâëßùí êáé ôç óõãêÝíôñùóÞ ôïõò, åíþ ðñïìçèåýôçêáí âéâëßá óõíåéóöÝñïíôáò Ýôóé óôçí ðñïóðÜèåéá óôÞñéîçò ôùí áóôÝãùí. ÔåôÜñôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2020. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÏÍÍÅÄ/STR

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ετοιμάζεται να… πανηγυρίσει για το θετικό αποτύπωμα που προκύπτει στην αγορά εργασίας από το σύστημα «Εργάνη». Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, είναι θετική η πορεία τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται ότι προστέθηκαν αρκετές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Τούτο σημαίνει σε μια πρώτη «μετάφραση» των στοιχείων του Εργάνη ότι είναι θετική η αντίδραση της αγοράς στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αποτροπή των απολύσεων. Άρα, κυρίως οι αναστολές συμβάσεων και δευτερευόντως το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», συνέδραμαν ώστε να μην ξεφύγουν οι απολύσεις. Άρα, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας, συνεχίζουν να λαμβάνουν, έστω και αισθητά μειωμένο, ένα μηνιαίο εισόδημα και το κυριότερο δεν προσμετρώνται στους ανέργους. Έτσι, το αποτύπωμα του Σεπτεμβρίου, είναι θετικό. Όμως κάπου εκεί λήγουν και τα θετικά μηνύματα από την αγορά εργασίας!

Δεν υπάρχει όμως ανάλογη αισιοδοξία για τα αποτελέσματα που θα αναμένονται από τον Οκτώβριο και μετά.

Η συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας είναι τραγική, όσο και να… φτιασιδώνεται με τα μέτρα αποτροπής των απολύσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. «Παραδοσιακά ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι αρνητικοί μήνες, λόγω λήξης της εποχικής απασχόλησης, μιας και ολοκληρώνεται και τυπικά η θερινή τουριστική περίοδος», τονίζουν αρμόδια στελέχη της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι φέτος, αυτό το «κύμα φυγής» προς την ανεργία, θα διογκωθεί περαιτέρω, μιας και είναι ολοφάνερο, ότι θα αυξηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα βάλουν «λουκέτο», βλέποντας το δύσκολο χειμώνα που έρχεται… Άρα, οι απολύσεις δεν θα μπορούν να αποτραπούν και αυτό πρόκειται να αποτυπωθεί στα στοιχεία του συστήματος Εργάνη.

Στην Κοινωνική Ασφάλιση, θεωρούν ότι θα αργήσει το «Εργάνη» να ξαναβγάλει θετικό πρόσημο. «Από Μάρτιο και βλέπουμε», δηλώνουν χαρακτηριστικά, προετοιμάζοντας δηλαδή την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για σημαντική αύξηση των απολύσεων, που φυσικά θα σημαίνει και αντίστοιχα μεγάλη αύξηση του πανελλαδικού ποσοστού της ανεργίας στη χώρα. «Έως τώρα υπήρχε ο Δεκέμβριος που λόγω Χριστουγέννων κάποιες φορές είχε θετικό πρόσημο. Κάτι ανάλογο γινόταν και με τον Φεβρουάριο, ελέω Αποκριών αλλά και προετοιμασίας για το επόμενο Πάσχα. Φέτος κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί», θεωρούν τα ίδια στελέχη και δεν αφήνουν περιθώριο αισιοδοξίας για την πορεία της αγοράς εργασίας τους επόμενους μήνες…