Ετήσια ΕΡΓΑΝΗ: Η αύξηση των εργαζόμενων το ’17 «αγκαζέ» με την αύξηση της ευέλικτης εργασίας

Μεικτή διαμορφώνεται η εικόνα στην αγορά εργασίας σε ετήσια βάση σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το 2017 αυξήθηκαν κατά 121.913 οι θέσεις εργασίας, οι επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 14.085, ταυτόχρονα, όμως αυξήθηκαν και οι ευέλικτες μορφές εργασίας κατά 30.556 θέσεις εργασίας, σε σχέση με το 2016.

Την ίδια ώρα περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους – μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένα το 52, 03%, λαμβάνουν μισθούς χαμηλότερους από 1.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκύπτει ότι για το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2017, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού 299.287 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, κατά το 2017, 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2016 προχώρησαν σε κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,041%.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 291.876. Αντίστοιχα για το 2016 οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 233.151, ενώ με τα παραρτήματά τους, ανέρχονταν σε 275.044.

Αντίστοιχα, το 2017 προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.824.437.

Ωστόσο, καθώς ορισμένοι από τους προαναφερόμενους κατέχουν περισσότερες από μία θέση εργασίας, προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 1.903.480 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας). Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι 79.043 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα από τα καταγεγραμμένα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, για το έτος 2016, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.702.524, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 1.771.084 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).

Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2017, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2016, κατά 121.913 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 7,16%.

Από το σύνολο των εργαζομένων το 13,9% (200.759 εργαζόμενοι) αμείβεται με ποσά που κυμαίνονται από 500 – 600 ευρώ. Έως 1.000 ευρώ λαμβάνουν 759.326 εργαζόμενοι, ενώ αν προστεθούν και όσοι δουλεύουν με μερική ή εκ περιτροπής εργασία, προκύπτει ότι το 52,03% των εργαζομένων λαμβάνουν λιγότερα από 1.000 ευρώ το μήνα.

Σε επίπεδο περιφέρειας οι περισσότερες επιχειρήσεις (113.587) εντοπίστηκαν στην Αττική και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (48.163) και η Κρήτη (20.077). Αντίστοιχα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι καταγράφηκαν στην Αττική (909.098 ή 49,64%) και έπονται η Κεντρική Μακεδονία (289.785 ή 15,82%) και η Κρήτη (104.562 ή 5,71%).