ΕΦΚΑ: Οι όροι απασχόλησης για την τηλεργασία και τις ψηφιακές πλατφόρμες

Η τηλεργασία θα πραγματοποιείται με όρους εξαρτημένης σχέσης εργασίας, όχι όμως και οι ψηφιακές πλατφόρμες που μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με τους απασχολούμενους, ακόμα και με συμβάσεις που μπορούν να είναι ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

Οι διευκρινίσεις, αναφορικά με το καθεστώς εργασιακής  σχέσης που διέπει όσους εργάζονται με τηλεργασία, αλλά και εκείνους που απασχολούνται μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, περιγράφονται αναλυτικά σε εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, για την τηλεργασία ορίζεται ότι ο χαρακτηρισμός της απασχόλησης (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής), δεν αλλοιώνεται από τον συγκεκριμένο τρόπο που εκτελείται, αλλά προκύπτει από την σύμβαση εργασίας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει  ότι η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει ούτε το καθεστώς απασχόλησης ούτε την σύμβαση εργασίας του τηλεργαζόμενου. Μεταβάλλει  μόνο τον τρόπο που με τον οποίο εκτελείται η εργασία.

Η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η τηλεργασία μπορεί να συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου κατά την πρόσληψη, ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας. Πρέπει όμως να δηλώνονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τόσο το ωράριο όσο και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, αν υπάρχει.

Σε σχέση με τις ψηφιακές πλατφόρμες, δηλαδή τις επιχειρήσεις που λειτουργούν απευθείας ή με μεσάζοντες και μέσω διαδικτύου συνδέουν παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις ή τρίτους, με χρήστες,  ή πελάτες, ή καταναλωτές, διευκολύνοντας τις συναλλαγές μεταξύ τους, ισχύουν τα εξής:

  • Η σύμβαση μεταξύ ψηφιακής πλατφόρμας και παρόχου υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι δεν είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Αιτία είναι ότι μπορεί να ισχύουν σωρρευτικά:
  • Ο πάροχος να χρησιμοποιεί υπεργολάβους ή υποκατάστατους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει  αναλάβει να προσφέρει. Τούτο ισχύει ακόμα και αν οι υποκατάστατοι που έχουν επιλεχθεί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε εκπαίδευση, ή να φέρουν στολή ή να έχουν περάσει εξετάσεις για υγιεινή και ασφάλεια.
  • Ο πάροχος να επιλέγει κάποια από τα έργα που του προτείνει η ψηφιακή πλατφόρμα, ή να θέτει  μονομερώς τον μέγιστο αριθμό των έργων που επιθυμεί να αναλάβει.
  • Ο πάροχος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ακόμα και σε ανταγωνιστές της ψηφιακής πλατφόρμας.
  • Να καθορίζει ο πάροχος τον χρόνο προσφοράς των υπηρεσιών του και όχι με βάση τα συμφέροντα της ψηφιακής πλατφόρμας.