Η μερική απασχόληση είναι γένους… θηλυκού – Τι δείχνουν τα στοιχεία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Οι γυναίκες πρωταγωνιστούν στη μερική απασχόληση, αφού στο σύνολο των μερικώς απασχολούμενων (374.300) το ποσοστό των γυναικών είναι 60,51% ενώ το ποσοστό των ανδρών είναι 39,49%. Δηλαδή, περίπου 78.700 γυναίκες περισσότερες από τους άνδρες εργάζονται με μερική απασχόληση.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από το 11ο Ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ).

Σε ό,τι αφορά τη μερική απασχόληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ-28), ο αριθμός του εργατικού δυναμικού, γυναικών και ανδρών, που απασχολείται μερικώς (ηλικίες 20-64), αυξάνεται αργά αλλά σταθερά τα τελευταία χρόνια. Από 14,9% το 2002 σε 19,0% το 2015. Υψηλές τιμές καταγράφηκαν στην Ολλανδία το 2016, με το 46,6% των γυναικών και ανδρών υπαλλήλων να απασχολείται μερικώς. Σε αντίθεση με την Βουλγαρία όπου το ίδιο ποσοστό ανέρχεται σε 1,9%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά της μερικής απασχόλησης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το 2016 περίπου το ένα τρίτο (31,4%) των γυναικών, ηλικίας 20-64 ετών που απασχολούνταν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ-28), εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, αναλογία κατά πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για τους άνδρες (8,2%).

Στο ενημερωτικό σημείωμα της ΓΓΙΦ, επισημαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία συμπεραίνεται ότι η εργασία μερικής απασχόλησης έχει θετικό αντίκτυπο στο ποσοστό απασχόλησης, αφού καταγράφεται αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, η ποιότητα των θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης είναι κατά κανόνα χαμηλότερη, αφού οι μερικώς απασχολούμενες/οι εργαζόμενες/οι λαμβάνουν κατά κανόνα χαμηλότερες αποδοχές και έχουν λιγότερες δυνατότητες προόδου στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που δείχνουν ότι η μερική απασχόληση στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι λύση ανάγκης και όχι επιλογή. Ειδικότερα για τις γυναίκες, από το σύνολο των 226.500 μερικώς απασχολούμενων γυναικών οι 147.400 (65,07%) δε μπόρεσαν να βρουν πλήρη απασχόληση. Από αυτές τις γυναίκες οι 59.200 (40,16%) ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία 30 έως 44 ετών και οι 47.700 (32,36%) ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία 45 έως 64 ετών. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι η μερική απασχόληση αυξάνεται σταθερά από το 2006. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αδυναμία εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης και είναι πιο έντονη στις νεότερες ηλικίες.

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές των μερικώς απασχολούμενων, σύμφωνα με στοιχεία απασχόλησης του ΕΦΚΑ για το Δεκέμβριο του 2016, στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες με μερική απασχόληση αντιπροσωπεύουν το 44,70 % και οι γυναίκες με μερική απασχόληση το 55,30 %. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων σε ασφαλισμένους με μερική απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 23,25 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 394,32 ευρώ. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με μερική απασχόληση αντιπροσωπεύει το 97,39 % του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών.

Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος των μερικώς απασχολούμενων γυναικών απασχολείται στους τομείς του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών εστίασης και καταλύματος και τέλος στον τομέα της εκπαίδευσης. Το ποσοστό απασχόλησης και στους τρεις τομείς ξεπερνάει το 50% του συνόλου των μερικώς απασχολούμενων γυναικών. Επιπλέον σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 37,6% των μερικώς απασχολούμενων γυναικών (85.200 γυναίκες) έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 2,7% του συνόλου έχουν μεταπτυχιακό τίτλο.