Κοινωνικοί Λειτουργοί: Υποχρεωτική η εγγραφή στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)

Για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), ενώ όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που απασχολούν με οποιονδήποτε τρόπο κοινωνικούς λειτουργούς, οφείλουν να τους ενημερώσουν άμεσα για την ανάγκη να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις εγγραφής.

Τα παραπάνω τονίζονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία αποσαφηνίζεται το πλαίσιο για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στην παράγραφο 2, του άρθρου 77, του Ν.4488/2017, προβλέπονται τα εξής : «Τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί που είναι απόφοιτοι: (α) Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και (β) Σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα διπλώματα των ημεδαπών σχολών και τμημάτων, ενώ στην παράγραφο 3: «Κοινωνικοί λειτουργοί που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν το επάγγελμα στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη του ΣΚΛΕ με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις…»

Επίσης, στο άρθρο 110, του Ν.4488/2017, παρ. 1 προβλέπεται ότι «για την έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της βεβαίωσης νομίμου άσκησης του επαγγέλματος, οι κοινωνικοί λειτουργοί οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του ΣΚΛΕ. Με την παραλαβή της βεβαίωσης νομίμου άσκησης επαγγέλματος υποχρεούνται να την καταθέσουν άμεσα στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκουν».

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 110, προβλέπεται ότι «όποιος ασκεί το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, χωρίς να έχει βεβαίωση νομίμου άσκησης επαγγέλματος, διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.» Κατά συνέπεια, η εγγραφή στο ΣΚΛΕ καθώς και η προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, η έλλειψη της οποίας επισύρει και ποινικές ευθύνες. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει, «καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» προβλέπεται ότι «για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή».

Και η εγκύκλιος καταλήγει: Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε οι Διευθύνσεις προσωπικού/Ανθρώπινου δυναμικού των φορέων σας, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας Κοινωνικοί Λειτουργοί και συγκεκριμένα καταλαμβάνουν θέση κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (μόνιμες θέσεις, ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, Κοινωφελής εργασία μέσω ΟΑΕΔ, Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας κ.ά.) να ενημερώσουν τους ανωτέρω υπαλλήλους, για την υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης εγγραφής τους στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ.

Δείτε την εγκύκλιο:

8_MART_2019_KOINWNIKOI_LEITOYRGOI