Λουκέτο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας

Ακόμα και προσωρινό λουκέτο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία προβλέπει το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει αλλαγές στο ασφαλιστικό και τα εργασιακά «λύνει τα χέρια» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε μια προσπάθεια να μπει τάξη στην εργοδοτική αυθαιρεσία, η οποία τα τελευταία χρόνια της μεγάλης ανεργίας έχει γιγαντωθεί.

Με το νομοσχέδιο επιταχύνονται και οι δικαστικές αποφάσεις για εργατικές διαφορές, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούν πλέον να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα που τους οφείλει ο εργοδότης τους ακόμα και με διαταγή πληρωμής.

Επιπλέον, οι εργοδότες υποχρεώνονται να δηλώνουν ηλεκτρονικά, και μάλιστα προκαταβολικά, τις υπερωρίες που θα πραγματοποιούν οι εργαζόμενοί τους, με στόχο τον περιορισμό της υποδηλωμένης εργασίας.

Οι αλλαγές στα εργασιακά που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είναι οι εξής:

 • To Σώμα Επιθεώρησης της Εργασίας (ΣΕΠΕ) αποκτά το δικαίωμα να ζητάει από τους εργαζόμενους την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας κατά τη διάρκεια ελέγχου στην επιχείρηση όπου εργάζονται. Επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και σε οποιονδήποτε τρίτο αρνείται την είσοδο και παροχή στοιχείων ή την πρόσβαση ή την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία.

 • Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των επιχειρήσεων στις οποίες εντοπίζονται παραβάσεις που εγκυμονούν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Η διακοπή μπορεί να γίνει είτε σε ολόκληρη την επιχείρηση είτε σε κάποιο τμήμα της ή σε κάποιο εξοπλισμό της. Το χρονικό διάστημα της διακοπής είναι μέχρι ο εργοδότης να συμμορφωθεί πλήρως στις παραβάσεις που εντοπίστηκαν. Αν όμως γίνει επανέλεγχος και διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση συνεχίζει να παραβαίνει συστηματικά τους όρους της νομοθεσίας και θέτει σε άμεσο κίνδυνο τους εργαζόμενους, το ΣΕΠΕ εισηγείται στον υπουργό Εργασίας την οριστική διακοπή της λειτουργίας της.

 • Διακόπτεται προσωρινά για τρεις ημέρες η λειτουργία μιας επιχείρησης ή τμήματός της εάν επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τρεις πράξεις επιβολής προστίμου που χαρακτηρίζονται υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας εντός δύο ετών.

 • Διακόπτεται προσωρινά για τέσσερις ή πέντε μέρες η λειτουργία μιας επιχείρησης ή τμήματός της, εάν επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τέσσερις ή και περισσότερες πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται υψηλές ή πολύ υψηλές για χρονικό διάστημα έως δύο ετών.

 • Διακόπτεται προσωρινά για τρεις ημέρες η λειτουργία μιας επιχείρησης ή τμήματος αυτής, εάν επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη δύο ή παραπάνω πρόστιμα για αδήλωτη εργασία εντός δύο ετών.

 • Εάν υπάρξει αιτιολογημένη πρόταση, ο υπουργός Εργασίας έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κλείσιμο της επιχείρησης για πέντε ημέρες ή ακόμα και οριστικά. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η διακοπή λειτουργίας μπορεί να επιβληθεί από τον Ειδικό Επιθεωρητή ή τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας που διενεργεί τον έλεγχο.

 • Ο εργοδότης υποχρεώνεται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη κάθε αλλαγή ή τροποποίηση ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Το ίδιο ισχύει και για την υπερεργασία και για την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.

 • Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο υποχρεώνεται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

 • O εργοδότης υποχρεώνεται να αναγγέλλει στο σύστημα Εργάνη κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Η αναγγελία μπορεί να γίνει το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα αποχώρησης του εργαζόμενου. Όμως, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο, είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο.

 • Επιχείρηση που θα υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα θα αποκλείεται στο εξής από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών με το Δημόσιο. Επίσης, θα αποκλείεται από τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων. Ως σοβαρό παράπτωμα θεωρείται εντός δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κάποια από τις ανωτέρω διαδικασίες, να έχει επιβληθεί στον εργοδότη τρεις φορές πρόστιμο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ή δύο φορές πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

 • Γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δύο ετών, λαμβάνουν το ίδιο επίδομα που χορηγείται στις κυοφορούμενες αυτοαπασχολούμενες μητέρες. Επίσης η μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας δικαιούται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν.

 • Ειδική γονική άδεια δικαιούνται και οι γονείς των οποίων τα παιδιά πάσχουν από σύνδρομο down, βαριά νοητική στέρηση και αυτισμό.

 • Ισχύει η προστασία από καταγγελία της σύμβασης εργασίας και για τις εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο έως έξι ετών, με χρονική αφετηρία την τοποθέτηση του τέκνου στην οικογένεια. Το ίδιο ισχύει και για τις εργαζόμενες που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, είτε ως τεκμαιρόμενες μητέρες, με χρονική αφετηρία τη γέννηση του παιδιού, είτε ως κυοφόροι γυναίκες.

 • Αγωγές για περιπτώσεις άκυρης απόλυσης, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς πρέπει να εκδικάζονται υποχρεωτικά εντός 60 ημερών από την κατάθεσή τους. Τυχόν αναβολή πρέπει να οδηγήσει σε εκδίκαση της υπόθεσης το αργότερο έως 30 ημέρες μετά. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται το αργότερο 30 ημέρες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης.

 • Παρέχεται το δικαίωμα στον εργαζόμενο να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού. Προϋπόθεση είναι η σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το ύψος του μισθού να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη.

 • Για περιπτώσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν καταβάλλεται το δικαστικό ένσημο που ορίζει ο νόμος.

 • Αναπροσαρμόζονται οι προϋποθέσεις τεκμαιρόμενης διακοπής επαγγέλματος για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες, ώστε να επιτευχθεί η δυνατότητα ένταξής τους στο επίδομα ανεργίας. Επίσης, θεσπίζεται η δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων.

 • Αποκτά δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας ο εργαζόμενος που θα θεωρηθεί μονομερώς βλαπτική η μεταβολή των όρων εργασίας του από τον εργοδότη. Έτσι εκτός από το δικαίωμα στην αποζημίωση ο εργαζόμενος μπορεί άμεσα να καρπωθεί το όφελος από το επίδομα ανεργίας.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο.