ΟΑΕΔ: Από αύριο οι αιτήσεις για 1.135 προσλήψεις ανέργων στην Υγεία

Από την Τρίτη 1 Αυγούστου ώς τη Δευτέρα 21 Αυγούστου, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στον τομέα της Υγείας.

Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι συνέχεια του αντίστοιχου περσινού και αφορά θέσεις απασχόλησης που δεν καλύφθηκαν κατά την πρώτη προκήρυξή του.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), από 1/8/2017, στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 21/8/2017 στις 12 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης, σε μία έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο σύνολο των Φορέων Υποδοχής.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή, μέχρις τις 21/8/2017.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί:

 • στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,

 • στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

 • στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών,

 • στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας,

 • στην βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας,

 • στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων, και

 • στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Η κατάταξη στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων γίνεται με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

 • Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

 • Μακροχρόνια άνεργοι.

 • Ευπαθείς ομάδες ανέργων.

 • Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

 • Ηλικία.

 • Αριθμός ανήλικων τέκνων.

 • Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/νων ΑμεΑ (ανήλικων ή/ και ενήλικων) 67% και άνω.

 • Εντοπιότητα.