ΟΑΕΔ: Επίδομα ανεργίας σε δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς – Όροι και προϋποθέσεις – Αναλυτικά παραδείγματα

Αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, το ποσό και τη διάρκεια καταβολής για το επίδομα ανεργίας σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους, ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ (δικηγόρους, γιατρούς μηχανικούς), δίνει σημερινή εγκύκλιος του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το επίδομα ανεργίας ύψους 360 ευρώ το μήνα χορηγείται είτε λόγω διακοπής των εργασιών, είτε εξαιτίας μη άσκησης του επαγγέλματος, κάτι που αποδεικνύεται από εισοδηματικά κριτήρια. Για την δεύτερη περίπτωση προβλέπεται ότι το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος δεν υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αναγόμενο σε ετήσια βάση, δηλαδή, 4.219,78 ευρώ (586,08*60%*12) και μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος.

Επίσης, το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

Προϋπόθεση, επίσης, είναι η συμπλήρωση 3 ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), στον οποίο υπάγονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επίσης, καταβολή της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ που υπάγονται, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδικά, για όσους ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατά την 1/1/2011 απαιτείται καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για ένα τουλάχιστον έτος, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2012, ή καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για δύο τουλάχιστον έτη εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2013.

Διάρκεια καταβολής επιδόματος ανεργίας

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το συνολικό χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα:

 • Για χρόνο ασφάλισης 3 έως και 4 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για 3 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 5 έως και 6 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για 4 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 7 έως και 8 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 5 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 9 έως και 10 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 6 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 11 έως και 12 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 7 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 13 έως και 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 8 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 9 μήνες.
 • Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών και ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως.

Το μηνιαίο ποσό του βοηθήματος δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών οικογενείας του δικαιούχου. Επίσης, δεν προβλέπεται η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά στην περίπτωση υπαγωγής στο επίδομα ανεργίας βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, εάν ο δικαιούχος ασκήσει (όπως έχει δικαίωμα) επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια λήψης του επιδόματος, τότε ως μηνιαίο επίδομα καταβάλλεται ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του μηνιαίου βοηθήματος (360 ευρώ) και του καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.10043/43602/Δ18.2592/2018 απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 3496/Β΄/21.08.2018 αντικαθιστώντας την καταργηθείσα ΥΑ Φ.10043/3018/Δ18.153/2018 (ΦΕΚ 3496/Β΄/25.07.2018), καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους – ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών).

Με την παρούσα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και εφαρμοστικές οδηγίες επί της ως άνω Υπουργικής Απόφασης:

Κεφάλαιο Α΄ – Σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις υπαγωγής (Άρθρο 2 ΥΑ Φ.10043/43602/Δ18.2592/2018)

1.(α) Αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σημείωση: Η ως άνω προϋπόθεση δύναται να συντρέχει στην περίπτωση κάθε ασφαλισμένου του τέως ΕΤΑΑ, διαζευκτικά με την προϋπόθεση του κατωτέρω εδαφ.

β. Όμως, ειδικά στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών [τ. Τ.Σ.Α.Υ.] οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.982/1979, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3232/2004, η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι απαραίτητη.

Ή

(β) Ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, που δεν υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών αναγόμενο σε ετήσια βάση και μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος.

Σημείωση 1η: Το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4172/2013 ορίζει ότι: «Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος […]». Συνεπώς, π.χ. για τους αιτούντες το παρόν βοήθημα με βάση τη ως άνω προϋπόθεση (εισοδηματικό κριτήριο) εντός του έτους 2018, το κρίσιμο Εκκαθαριστικό Σημείωμα είναι εκείνο του φορολογικού έτους 2017.

Σημείωση 2η: Το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης ανευρίσκεται στο αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, και συγκεκριμένα στον πίνακα «Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ…,ΚΤΛ» – ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ». Στην προκειμένη περίπτωση, τυχόν εισοδήματα από άλλες πηγές δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σημείωση 3η: Σύμφωνα με τον ισχύοντα κατώτατο νόμιμο μισθό υπαλλήλου άνω των 25 ετών (ν.4093/2012), το προαναφερόμενο ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 4.219,78 € (586,08*60%*12).

Σημείωση 4η: Η μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το ως άνω εξάμηνο θα διαπιστώνεται με βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων ΦΠΑ (σχετ. Κεφ. Β΄ παρ. 3 της παρούσας Εγκυκλίου).

Παράδειγμα:

Μήνας υποβολής αίτησης για χορήγηση του βοηθήματος: Οκτώβριος 2018

Κρίσιμο εξάμηνο για τη διαπίστωση μη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: Απρίλιος 2018 – Σεπτέμβριος 2018.

2. Συμπλήρωση 3 ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), στον οποίο υπάγονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

3. Καταβολή της εισφοράς που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4144/2013 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 , 2 και 3 του άρθρου 50 του Ν. 4488/2017 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ που υπάγονται, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ειδικά, για όσους ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατά την 1/1/2011 απαιτείται καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για 1 τουλάχιστον έτος, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2012, ή καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για 2 τουλάχιστον έτη εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2013.

Η διακοπή και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να υφίσταται συνεχώς μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι 31/12/2010, και ασφαλίζονται εκ νέου στο κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μετά την 1/1/2011. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανεγγραφής στο πρώην ΕΤΑΑ.

Σημείωση: Για τον καθορισμό των ανά ατομική περίπτωση απαιτούμενων χρόνων καταβολής της ειδικής εισφοράς σε περίπτωση επανεγγραφής, εφαρμόζονται αναλογικά οι οδηγίες που περιέχονται στο γεν. έγγραφο της Δ/νσης Ασφ/σης με αριθ. πρωτ. 4514/20.01.2014 (Βοήθημα Ανεργίας ασφ/νων τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

4. Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόληση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτοαπασχόλησης για την οποία χορηγείται βοήθημα βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου της ανωτέρω παρ. 1β.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 1β ο ασφαλισμένος παραμένει δικαιούχος του βοηθήματος ανεργίας ακόμα και αν αυτοαπασχοληθεί κατά τη διάρκειά του, οπότε και υφίσταται τις μειώσεις του καταβλητέου μηνιαίου ποσού που περιγράφονται στο Κεφ. Γ΄ της παρούσας Εγκυκλίου.

5. Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

6. Μη λήψη σύνταξης από τον ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

7. Μη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας των δικαιούχων προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία ή προκειμένου να μετέχουν σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

8. Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

Σημείωση: Για την ανεύρεση των ανωτέρω εισοδημάτων, εφαρμόζονται αναλογικά οι οδηγίες που περιέχονται στο γεν. έγγραφο της Δ/νσης Ασφ/σης με αριθ. πρωτ. 49142/12.06.2013 και 109072/23.12.2013 (Βοήθημα Ανεργίας ασφ/νων τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

9. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

10. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος και καθ΄ όλη τη διάρκεια χορήγησής του.

Κεφάλαιο Β΄ – Δικαιολογητικά (Άρθρο 4 ΥΑ Φ. 10043/43602/Δ18.2592/2018)

1. Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται: α. η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης

Σημείωση: Εξυπακούεται ότι η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης δεν θα εμπεριέχεται στη Βεβαίωση του ΕΦΚΑ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα με βάση την προϋπόθεση που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο).

β. ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ) βάσει του οποίου ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα

γ. ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ.

2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των 2 τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

Σημείωση: Το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4172/2013 ορίζει ότι: «Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος […]». Συνεπώς, π.χ. οι αιτούντες το παρόν βοήθημα εντός του έτους 2018 πρέπει να προσκομίζουν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των φορολογικών ετών 2016 και 2017.

3. Όταν το βοήθημα χορηγείται με βάση την προϋπόθεση που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο), δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ για τον έλεγχο της μη ύπαρξης εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος, καθώς επίσης και για τον έλεγχο και προσδιορισμό του καταβαλλόμενου βοηθήματος κατά το διάστημα χορήγησής του.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄, 75) του δικαιούχου εξαιτίας διακοπής εργασιών, ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων.

5. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται: α) Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 (Α, 135) χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή. β) Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του άρθρου 90 του Ν. 4251/2014 (Α, 80), ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 87 του Ν. 4251/2014, ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 138 του Ν.4251/2014, ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. του άρθρου 13 του Π.Δ. 106/2007 . γ) Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης. δ) Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς. 6. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας: α) Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. β) Για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. γ) Για υπηκόους τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

8. Λογαριασμός (ΙΒΑΝ) οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται νόμιμα στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οποίο είναι ο μόνος δικαιούχος, ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη ή δεν έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον πρώην Τομέα του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.

Κεφάλαιο Γ΄- Προθεσμία αίτησης, διάρκεια, έναρξη, ύψος βοηθήματος και λοιποί όροι (Άρθρο 3 ΥΑ Φ. 10043/43602/Δ18.2592/2018)

1. Για τη λήψη του βοηθήματος υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο (μέσω ΟΠΣ2) αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, καθώς επίσης και μέσω της εφαρμογής «e-Υπηρεσίες» του Οργανισμού, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του ΕΦΚΑ η οποία περιγράφεται στο Κεφ. Β΄ παρ. 1 της παρούσας Εγκυκλίου.

2. Ο αιτών θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης της υπηρεσίας, και σε ειδικό σημείο του οποίου θα εμφανίζονται προτυπωμένα κείμενα Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86, υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται σε Παράρτημα στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου (Υποδείγματα 1, 2 και 3). Αναφορικά με τις λεπτομέρειες του τεχνικού σκέλους της εφαρμογής των ανωτέρω, θα δοθούν άμεσα σχετικές οδηγίες από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης.

3. Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το συνολικό χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα:

 • Για χρόνο ασφάλισης 3 έως και 4 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για 3 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 5 έως και 6 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για 4 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 7 έως και 8 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 5 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 9 έως και 10 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 6 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 11 έως και 12 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 7 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 13 έως και 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 8 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 9 μήνες.

4. Στο σημείο αυτό τονίζονται τα ακόλουθα:

 • (α) Ο ασφαλισμένος που δικαιούται το βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο) ή λόγω ταυτόχρονης διακοπής δύο ή περισσότερων επαγγελμάτων για τα οποία υπάγεται σε δύο ή περισσότερους τέως Τομείς του ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΤΣΑΥ, τ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ) δικαιούται ένα βοήθημα και με υπεύθυνη δήλωση επιλέγει τον τέως Τομέα από τον οποίο θα το λάβει.

Παραδείγματα:

α1. Ασφαλισμένος του τ. ΤΣΜΕΔΕ που δικαιούται το βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο) και ταυτόχρονα διακόπτει το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στον τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, θα επιλέξει με υπεύθυνη δήλωση να λάβει το βοήθημα είτε από τον Ειδικό Λογαριασμό του τ. ΤΣΜΕΔΕ είτε του τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ.

α2. Ασφαλισμένος που διακόπτει το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στον τ. ΤΣΜΕΔΕ και ταυτόχρονα διακόπτει το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στον τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, θα επιλέξει με υπεύθυνη δήλωση να λάβει το βοήθημα είτε από τον Ειδικό Λογαριασμό του τ. ΤΣΜΕΔΕ είτε του τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ.

(β) Ειδικά ο ασφαλισμένος του πρώην ΕΤΑΑ που δικαιούται το βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο), ενώ παράλληλα υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ ή του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας και διακόπτει την επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, δικαιούται να λάβει ένα βοήθημα, υποχρεωτικά από τον Κλάδο ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος του τ. ΤΣΑΥ που δικαιούται το βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο) και ταυτόχρονα διακόπτει το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στον τ. OAEE, θα λάβει το βοήθημα υποχρεωτικά από τον Ειδικό Λογαριασμό του τ. ΤΣΑΥ.

(γ) Ο ασφαλισμένος που υπάγεται παράλληλα στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ και του πρώην ΟΑΕΕ ή του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και διακόπτει ταυτόχρονα την παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση των ανωτέρω πρώην φορέων, δικαιούται να λάβει ένα βοήθημα και με υπεύθυνη δήλωση επιλέγει τον Κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού από τον οποίο θα λάβει το βοήθημα.

Σημείωση: Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να λάβει το βοήθημα ως δικαιούχος του πρώην ΟΑΕΕ ή του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, θα εφαρμοστεί το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ήτοι άρθρ. 44 ν. 3986/2013 και ΥΑ Φ.80000/8285/253/2013 όπως ισχύουν.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που διακόπτει το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στον τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ διακόπτει ταυτόχρονα και το επάγγελμά του για το οποίο υπάγεται στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, θα επιλέξει με υπεύθυνη δήλωση να λάβει το βοήθημα είτε από τον Ειδικό Λογαριασμό του τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ είτε του τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

Συνεπώς, έχοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στις ως άνω περ. (α), (β), (γ), για τον υπολογισμό των κρίσιμων ετών ασφάλισης:

 • Λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα διαστήματα ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος στον τέως Τομέα του ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ ή τ. ΤΣΑΥ ή τ. ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ) από τον Ειδικό Λογαριασμό του οποίου δικαιούται να λάβει το βοήθημα.
 • Tα έτη ασφάλισης πρέπει να είναι πλήρη (1 έτος=12 μήνες ασφάλισης), χωρίς αυτά να είναι απαραιτήτως συνεχή. Δηλαδή, είναι δυνατόν τα πλήρη έτη ασφάλισης να προκύπτουν και από το άθροισμα μικρότερων διαστημάτων ασφάλισης διαφορετικών ημερολογιακών ετών.

5. Η καταβολή του βοηθήματος πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ2 του Οργανισμού και αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης.

6. Ως προς τις υποχρεωτικές αυτοπρόσωπες παρουσίες των δικαιούχων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος, καθώς και ως προς την υποχρέωσή τους για παροχή ενημέρωσης προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής και συνταξιοδοτικής τους κατάστασης, εφαρμόζεται η με αριθμ. 3701/55/22.11.2011 απόφαση του ΔΣ όπως αυτή ισχύει.

7. Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

i. ανάληψη μισθωτής εργασίας ή έναρξη αυτοαπασχόλησης [εκτός αν το βοήθημα χορηγείται βάσει της προϋπόθεσης που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο)], καθώς και άσκηση οποιασδήποτε άλλης μορφής απασχόλησης,

ii. υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου,

iii. υπαγωγή του δικαιούχου στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μετά τη διακοπή του επαγγέλματoς,

iv. λήξη της ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών.

8. Δικαίωμα συνέχισης της ανασταλείσας χορήγησης του βοηθήματος έχουν οι ασφαλισμένοι, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία της αρχικής έγκρισης χορήγησης του βοηθήματος. 9. Οι λόγοι διακοπής και ανάκλησης χορήγησης του βοηθήματος είναι οι ίδιοι που ισχύουν και για την τακτική επιδότηση ανεργίας. Βοηθήματα που τυχόν έχουν καταβληθεί μετά την ημερομηνία διακοπής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

10. Για τους παραπάνω ασφαλισμένους δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης για τη λήψη του παρόντος βοηθήματος ο εφοδιασμός τους με Δελτίο Ανεργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και συνεπώς δεν υπάγονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό (π.χ. διακοπή της επιδότησης λόγω μη ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας). Ωστόσο, προαιρετικά και μόνο μπορούν να εφοδιαστούν με Δελτίο Ανεργίας, κατόπιν αίτησής τους και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Εξυπακούεται ότι δεν δύνανται να κατέχουν Δελτίο Ανεργίας οι αιτούντες το παρόν βοήθημα με βάση την προϋπόθεση που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο), καθόσον δεν έχουν προβεί σε διακοπή επαγγέλματος.

11. Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών και ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως.

12. Το μηνιαίο ποσό του βοηθήματος δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών οικογενείας του δικαιούχου.

13. Δεν προβλέπεται η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα.

14. Έκαστο μηνιαίο βοήθημα αντιστοιχεί σε 25 ημέρες επιδότησης, όπως στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

15. Ειδικά στην περίπτωση υπαγωγής στο βοήθημα βάσει της προϋπόθεσης που περιγράφεται στο Κεφ. Α΄ παρ. 1β της παρούσας Εγκυκλίου (εισοδηματικό κριτήριο), εάν ο δικαιούχος ασκήσει (όπως έχει δικαίωμα) επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια λήψης του βοηθήματος, τότε ως μηνιαίο βοήθημα καταβάλλεται ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του μηνιαίου βοηθήματος (360 ευρώ) και του καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Σημείωση: Από το συνδυασμό της προηγούμενης παραγράφου με την παρ. 3 Κεφ. Β΄ (εισοδηματικό κριτήριο) και την παρ. 6 Κεφ. Γ΄ της παρούσας Εγκυκλίου συνάγεται ότι ο έλεγχος για τυχόν απόκτηση εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια λήψης του βοηθήματος, καθώς και για τον προσδιορισμό του ύψους του υπόλοιπου καταβαλλόμενου βοηθήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού οπωσδήποτε κατά την εκάστοτε υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου. Ωστόσο, ο δικαιούχος, σε περίπτωση απόκτησης του ως άνω εισοδήματος υποχρεούται να προσκομίζει άμεσα τα σχετικά δελτία παροχής υπηρεσιών καθώς και φ/α των συναφών δηλώσεων ΦΠΑ, όπως δηλώνει και στη σχετική ΥΔ ν. 1599/86 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3). Το ποσό καθαρού εισοδήματος από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το οποίο αφαιρείται από το επόμενο καταβλητέο βοήθημα ανεργίας είναι αυτό που αναγράφεται στο κρίσιμο δελτίο παροχής υπηρεσιών ή στο κρίσιμο τιμολόγιο ως αξία προ ΦΠΑ (καθαρή).

16. Εφόσον από τον ανωτέρω έλεγχο προκύψει η καταβολή μη δικαιούμενων βοηθημάτων, αυτά συμψηφίζονται με βοηθήματα που θα καταβληθούν τον επόμενο ή τους επόμενους μήνες, και εάν αυτά δεν επαρκούν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Παραδείγματα:

 • Διάρκεια εγκριθέντος βοηθήματος: 20/10/2018 – 19/1/2019 (3 μήνες) 1ος Μήνας: (20/10/2018 – 19/11/2018) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00 € (Καθαρό εισόδημα από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, Οκτωβρίου 2018 = 300,00 €) 2ος Μήνας: (20/11/2018 – 19/12/2018) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00 – 300,00 = 60, 00€ 3ος Μήνας: (20/12/2018 – 19/1/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00€
 • Διάρκεια εγκριθέντος βοηθήματος: 20/10/2018 – 19/3/2019 (5 μήνες) 1ος Μήνας: (20/10/2018 – 19/11/2018) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ (Καθαρό εισόδημα από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, Οκτωβρίου 2018 = 560,00 €) 2 ος Μήνας: (20/11/2018 – 19/12/2018) Χρεωστικό υπόλοιπο = 360,00 – 560,00 = 200,00€ . Καταβλητέο βοήθημα = 0,00€ 3ος Μήνας: (20/12/2018 – 19/1/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00 – 200,00 = 160, 00€ 4ος Μήνας: (20/1/2018 – 19/2/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00€ 5ος Μήνας: (20/2/2018 – 19/3/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00€
 • Διάρκεια εγκριθέντος βοηθήματος: 20/10/2018 – 19/4/2019 (6 μήνες) 1ος Μήνας: (20/10/2018 – 19/11/2018) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ 2ος Μήνας: (20/11/2018 – 19/12/2018) = Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ (Καθαρό εισόδημα από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, Νοεμβρίου 2018 = 1.060,00€) 3ος Μήνας:(20/12/2018 – 19/1/2019) Χρεωστικό υπόλοιπο = 360,00 – 1.060,00 = 700,00€ Καταβλητέο βοήθημα = 0,00€ 4ος Μήνας:(20/1/2019 – 19/2/2019) Χρεωστικό υπόλοιπο = 360,00 – 700,00 = 340,00€ Καταβλητέο βοήθημα = 0,00€ 5ος Μήνας: (20/2/2019 – 19/3/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00 – 340,00 = 20,00€ 6ος Μήνας: (20/3/2019 – 19/4/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 360,00€
 • Διάρκεια εγκριθέντος βοηθήματος: 20/10/2018 – 19/5/2019 (7 μήνες) 1ος Μήνας: (20/10/2018 – 19/11/2018) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ 2ος Μήνας: (20/11/2018 – 19/12/2018) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ 3ος Μήνας: (20/12/2018 – 19/1/2019) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ 4ος Μήνας: (20/1/2018 – 19/2/2019) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ 5ος Μήνας: (20/2/2019 – 19/3/2019) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ 6ος Μήνας: (20/3/2019 – 19/4/2019) Καταβληθέν βοήθημα = 360,00€ (Συνολικό Καθαρό εισόδημα από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, Νοεμβρίου 2018 = 2.000,00€, το οποίο διαπιστώθηκε από την υπηρεσία κατά την τελευταία υποχρεωτική παρουσία του δικαιούχου για την καταβολή του βοηθήματος του 7ου Μήνα)

Σημείωση 1η: Στο παρόν παράδειγμα, το εισόδημα των 2.000,00€: (α) συμψηφίζεται αναδρομικά με τα ποσά των βοηθημάτων που καταβλήθηκαν στο διάστημα από τον 3ο μέχρι και τον 6ο Μήνα (4*360,00=1.440,00€), καθόσον αυτά χαρακτηρίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα και αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία, και (β) συμψηφίζεται με το ποσό του δικαιούμενου βοηθήματος του 7ου Μήνα (360,00€). Δηλαδή, το συνολικό συμψηφιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 1.800€ (1.440,00+360,00), το δε υπολειπόμενο ποσό εισοδήματος (2.000,00 -1.800,00=200,00€) δεν αποτελεί χρέος και δεν αναζητείται. 7ος Μήνας: (20/4/2019 – 19/5/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 0,00€

Σημείωση 2η: Στο ίδιο παράδειγμα, αν υποτεθεί ότι το Καθαρό εισόδημα (2.000,00€) από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας αντιστοιχεί στο Δεκέμβριο 2018, τότε: (α) συμψηφίζεται αναδρομικά με τα ποσά των βοηθημάτων που καταβλήθηκαν στο διάστημα από τον 4ο μέχρι και τον 6ο Μήνα (3*360,00=1.080,00€), καθόσον αυτά χαρακτηρίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα και αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία, και (β) συμψηφίζεται με το ποσό του δικαιούμενου βοηθήματος του 7ου Μήνα (360,00€). Δηλαδή, το συνολικό συμψηφιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 1.400,00€ (1.080,00+360,00), το δε υπολειπόμενο ποσό εισοδήματος (2.000,00 -1.440,00=560,00€) δεν αποτελεί χρέος και δεν αναζητείται. 7ος Μήνας: (20/4/2019 – 19/5/2019) Καταβλητέο βοήθημα = 0,00€ 10 17. Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται με πίστωση του ατομικού λογαριασμού του δικαιούχου στη δηλωθείσα εμπορική τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (σχετ. Κεφ. Β΄ παρ. 8 της παρούσας Εγκυκλίου).

18. Δεν προβλέπεται η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

19. Για τη χορήγηση του βοηθήματος πλέον της μίας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων. Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

20. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) σχετικά με τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας, όπως ισχύουν.

21. Τονίζεται ότι η κατάθεση των Υπεύθυνων Δηλώσεων του ν.1599/86 που ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά στις παρ. 4 και 9 του Κεφ. Β΄ της παρούσας Εγκυκλίου (άρθρ. 4 παρ. 4 και 9 της ΥΑ – Υπόδειγμα 2 στο παράρτημα) συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3230/2004, η οποία έχει ως εξής: «Στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η υπηρεσία στην οποία κατατεθήκαν οι δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ.6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως». Τα παραπάνω σημαίνουν εν προκειμένω, ότι η αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού υποχρεούνται:

 • να προβαίνουν στον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο,
 • να ανακαλούν άμεσα τις αποφάσεις υπαγωγής στο εν λόγω βοήθημα ανεργίας των προσώπων που έχουν καταθέσει ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/86,
 • να καταθέτουν αμέσως μηνυτήριες αναφορές στους αρμόδιους Εισαγγελείς, εις βάρος των βοηθηματούχων που έχουν καταθέσει ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/86.

Κεφάλαιο Ε΄- Επίλυση διαφορών

Οι σχετικές προσφυγές εξετάζονται από τις αρμόδιες ΕΠΕΚΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28839/19.4.2017 γεν. έγγραφο της Δ/νσης Ασφ/σης.

Κεφάλαιο ΣΤ΄- Κωδικοί δαπάνης

Το βοήθημα καταβάλλεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε μηνιαίες δόσεις ανάλογα με τη διάρκεια καταβολής του και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – πρώην ΕΤΑΑ.

Κεφάλαιο Ζ΄ – Ενέργειες υπηρεσιών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μόλις λάβουν τις σχετικές έγγραφες οδηγίες από τη Δ/νση Μηχανογράφησης, οφείλουν:

1. να καταχωρίσουν στο ΟΠΣ2 τις χειρόγραφες αιτήσεις που παρέλαβαν σε εφαρμογή των με αριθμ. πρωτ. 51156/27-07-2018 και 58442/31-08-2018 γεν. εγγράφων της Δ/νσης Ασφ/σης,

2. να ειδοποιήσουν εγγράφως τους συγκεκριμένους αιτούντες προκειμένου αυτοί να προσέλθουν και να παραλάβουν τις εκτυπώσεις των αιτήσεών τους, να υπογράψουν τις ανάλογες ΥΔ και να προσκομίσουν τα ανά ατομική περίπτωση τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Δείτε την εγκύκλιο

1_OKT_2018_OAED_EPIDOMA_ANERGIA_DIKHGOROI_MHXANIKOI_GIATROI