ΟΑΕΔ – Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 ανέργους-πρώην αυτοαπασχολούμενους: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η Δημόσια Πρόσκληση για το «πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουνένων, µε στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Στη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, τους δικαιούχους και τα ποσά της επιδότησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 20/2/2019 και ώρα 11 π.μ. στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆, www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018
 • δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
 • δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019
 • έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος
 • έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά, κι εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ
 • Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι, που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Σκοπός του προγράµµατος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά µέσω της δηµιουργίας µίας νέας οικονοµικής οντότητας.

Πιο αναλυτικά:

Πλαίσιο ένταξης – χρηµατοδότηση

1. Η συνολική δαπάνη από την εφαρµογή του προγράµµατος θα ανέλθει έως το ποσό των 80.000.000 Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από διαθέσιµους πόρους των δύο κλάδων του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων Απασχολουµένων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισµό του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) (ΚΑΕ 2493) και κατανέµεται σε ετήσια βάση ως εξής:

 • για το 2019: 30.000.000 Ευρώ
 • για το 2020: 20.000.000 Ευρώ
 • για το 2021: 20.000.000 Ευρώ
 • για το 2022: 10.000.000 Ευρώ

∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις συµµετοχής

Οι δικαιούχοι πρέπει σωρευτικά:

1. να έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και µέχρι 6 µήνες πριν τη δηµοσίευση της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως 6/8/2018,

2. να µην έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το µερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε (από 1-1-2012 έως 6-8-2018) σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθµού συγγένειας,

3. να µην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική/επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξάµηνο που προηγείται της δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/8/2018 έως 6/2/2019,

4. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/2/2019 και µετά.

Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

5. να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), τη µηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για ένα τουλάχιστον έτος,

6. να έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις τυχόν οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήµεροι µε τους όρους της ρύθµισης. Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, αποκτούν ασφαλιστική ενηµερότητα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκοµίζουν µετά την υπαγωγή τους στο πρόγραµµα, και παραµένουν ενήµεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που λαµβάνουν οι ενταγµένοι στο πρόγραµµα, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η µη υπαγωγή τους σε ρύθµιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ,

7. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ),

8. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα, και

9. οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραµµα είτε ως ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις), είτε ως µέλη νοµικών οντοτήτων, µε µία από τις ακόλουθες νοµικές µορφές:

• Οµόρρυθµη Εταιρεία (ΟΕ),

• Ετερόρρυθµη Εταιρεία (ΕΕ), για τους οµόρρυθµους εταίρους,

• Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ),

• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

• Συνεταιρισµού Εργαζοµένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

∆εν εντάσσονται στο πρόγραµµα:

1. επαγγελµατικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές),

2. επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δηµόσιας χρήσης,

3. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις ,τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, κλπ,

4. επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων, άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),

5. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η µετά µεσηµβρίας έως την 6η πρωινή,

6. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.

Επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείµενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), το οποίο ήταν επιλέξιµο για την υπαγωγή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.∆. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράµµατος, αυτοί θα πρέπει να µην εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράµµατος.

7. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς στους οποίους δεν εφαρµόζεται το άρθρο 1 του Κανονισµού 1407/2013,

8. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ∆OΥ,

9. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενα προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆ από την 1η /1/2008 και εφεξής,

10. οι συστεγαζόµενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, µη διακριτό, χώρο µε άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, εκδίδεται απορριπτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραµµα.

11. Αυτοαπασχολούµενοι, αµειβόµενοι µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθµίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

12. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

 1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 µήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις µήνες.

2. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) έως 12.000 Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως 9.000 Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος, και

γ) έως 8.000 Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

3. Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:

• η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000 Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,

• η δεύτερη δόση, ύψους έως 4.000 Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης, και

• η τρίτη δόση, ύψους έως τέσσερις 4.000 Ευρώ της περίπτωσης α), έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως 2.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά τη λήξη του β΄ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Επέκταση για ακόμα 12 μήνες

Οι ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών 11 οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίµηνης δέσµευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήµατος επιχορήγησης για 12 επιπλέον µήνες, το οποίο ξεκινά µετά το δεκαπεντάµηνο διάστηµα του προγράµµατος (επιχορήγηση και δέσµευση).

Το ποσό επιχορήγησης για τους 12 µήνες της επέκτασης του προγράµµατος, ορίζεται ως εξής:

• έως 8.000 Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

• έως 5.000 Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος, και

• έως 4.000 Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Δείτε ολόκληρη τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ:

14_FEB_2019_OAED_PROSKLHSH_ANERGOI_AYTOAPASXOLOYMENOI