ΟΑΕΔ: Τη Δευτέρα ξεκινούν οι εγγραφές ανέργων στη Μήλο – Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Ο ΟΑΕΔ, προκειμένου να διευκολύνει τις εγγραφές των ανέργων και των απολυμένων από τουριστικές επιχειρήσεις, θα αποστείλει από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, υπάλληλο του Οργανισμού στο Εργατικό Κέντρο της Μήλου (Τριοβάσαλος Μήλου, τηλέφωνο 2287021274, www.ekemilou.org).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆, η παραλαβή των οποίων θα γίνεται από τις 08:00 έως 14:00, είναι τα εξής:

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύµβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύµβασης Ορισµένου χρόνου.

2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συµπληρώνει ο εργοδότης σύµφωνα µε τις εγγραφές της ΑΠ∆ (Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριµήνου πριν από την καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρµόδιο κατάστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούµενα µέλη.

4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωµένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήµατος.

5. Αστυνοµική Ταυτότητα του ασφαλισµένου.

6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισµένου (π.χ. λογαριασµός ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ).

7. Λογαριασµό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

8. Άδεια διαµονής ή εργασίας προκειµένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.