ΟΑΕΔ: Τι αλλάζει στο θεσμό της Μαθητείας

Αναδιοργάνωση του θεσμού της Μαθητείας στη βάση ενός νέου συστήματος ενιαίας διαχείρισης, προωθεί ο ΟΑΕΔ.

Για να επιτευχθεί ο στόχος προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου δικτύου συνεργαζόμενων εργοδοτών με το οποίο θα συνδεθούν όλες οι εκπαιδευτικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, το Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΥΠΠΕΘ.

Το νέο σύστημα διαχείρισης της Μαθητείας στηρίζεται στη δημιουργία Ομάδων Υποστήριξης της Μαθητείας (ΟΥΜ) σε κάθε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. Σε πρώτη φάση, για την περίοδο 2017 – 2018, θα δημιουργηθούν ΟΥΜ σε 16 ΚΠΑ του Οργανισμού. Αποστολή των ΟΥΜ είναι ο συντονισμός των ενεργειών για την προσέλκυση θέσεων Μαθητείας και για την τοποθέτηση σε αυτές των μαθητευομένων, από κοινού με τις εκπαιδευτικές δομές. Ειδικά για την τρέχουσα περίοδο κάθε ΟΥΜ θα αποτελείται από τον Εργασιακό Σύμβουλο Εργοδοτών του ΟΑΕΔ, που έχει και το ρόλο του συντονιστή, από έναν εκπαιδευτικό των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ και από έναν εκπαιδευτικό του ΥΠΠΕΘ.

Η επέκταση του θεσμού της Μαθητείας σε ευρύ πεδίο εφαρμογής είναι βασική στρατηγική του ΥΠΠΕΘ και αποτελεί μια μεταρρύθμιση που αναβαθμίζει σημαντικά τον τρόπο εφαρμογής της μάθησης με βάση την εργασία. Ειδικότερα, η Μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και να διασφαλίζεται η συνεργασία εκπαιδευτικής δομής και επιχείρησης. Σημειώνεται ότι προβλέπεται ημερήσια αποζη­μίωση και ασφάλιση των μαθητευόμενων, με στόχο την εμπέδωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την αφομοίωση μιας κουλτούρας επένδυσης από τις επιχειρί­σεις.

Με το νέο Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας (ΚΥΑ 26385/2017) ο σχεδια­σμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση των προγραμμάτων Μαθητείας περνά στην ευθύνη ενός Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων, φορέων και του ΟΑΕΔ και θεμελιώνεται ένα νέο σύστημα ενιαίας διαχείρισης της Μαθητείας από το ΥΠΠΕΘ και τον ΟΑΕΔ για το σύνολο των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ). Στο νέο αυτό πλαίσιο διαχείρισης, αξιοποιείται η μακρόχρονη εμπειρία του ΟΑΕΔ στην οργάνωση της Μαθητείας μέσω των ΕΠΑΣ και η σταθερή συνεργασία του με τους εργοδότες, όπως και ο ρόλος των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του Οργανισμού στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Κάθε ΟΥΜ έχει την ευθύνη διαχείρισης των θέσεων Μαθητείας που θα καταχωρούνται στο Portal ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από τα μέλη της και από τους εργοδότες καθώς και για την τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα Μαθητείας. Τις επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί ειδική εφαρμογή στο Portal του ΟΑΕΔ για τη δήλωση των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας απευθείας από τους εργοδότες. Σημειώνεται ότι στρατηγικός στόχος είναι η δημιουργία ενός Μητρώου πιστοποιημένων για Μαθητεία εργοδοτών.

Η ΟΥΜ έχει, επίσης, την ευθύνη για την κατανομή των θέσεων Μαθητείας στις εκπαιδευτικές δομές, ανάλογα με τη ζήτηση ειδικοτήτων από τις επιχειρήσεις και τους φορείς και με τον αριθμό των μαθητευόμενων ανά εκπαιδευτική δομή, καθώς και για την υποστήριξη της τοποθέτησης των μαθητευόμενων σε συνεργασία και συμφωνία με τους εργοδότες. Τέλος, ελέγχει την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης Μαθητείας, που συνάπτεται μεταξύ μαθητευόμενου και εργοδότη και συνυπογράφεται από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής, ενώ μεριμνά για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ εργοδότη και μαθητευόμενου.

Επιπλέον, η κάθε ΟΥΜ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ενεργοποίησης των φορέων του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα και των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την προσέλκυση θέσεων μαθητείας. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με επιμελητήρια και κλαδικές οργανώσεις εργοδοτών και συνδιοργανώνει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν την ευθύνη για τον καθορισμό των ειδικοτήτων στις οποίες αναπτύσσονται τα προγράμματα Μαθητείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας. Παράλληλα, το ΥΠΠΕΘ μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, έχει την ευθύνη ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών για κάθε ειδικό­τητα, καθορίζει τα απαραίτητα προσόντα των μαθητευομένων για εγγραφή στο πρόγραμμα μαθητείας, ενώ έχει και την ευθύνη της δημιουργίας εργαλείων αξιολόγησης των προγραμμάτων Μαθητείας, ως προς το παιδαγωγικό και επιμορφωτικό μέρος και τον βαθμό επίτευξης του κοινωνικού ρόλου της Μαθητείας.