Οι «τυχεροί και οι άτυχοι» της αναστολής συμβάσεων: Ποιοι εργαζόμενοι προστατεύονται και ποιοι κινδυνεύουν με απόλυση

Η αναστολή συμβάσεων είναι ένα μέτρο που έχει ως βασικό στόχο να στέκεται «εμπόδιο» σε μια πιθανή απόλυση εργαζομένου, από επιχείρηση που πλήττεται από την υγειονομική κρίση. Το μέτρο αυτό, κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του «κάλυψε» περίπου 300.000 εργαζόμενους και γι’ αυτό το υπουργείο Εργασίας επέλεξε την παράτασή του για άλλο ένα δίμηνο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Η σχετική υπουργική απόφαση, ορίζει ρητά όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που μπορούν να ενταχθούν στο εν λόγω μέτρο, περιγράφει απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, των αεροπορικών και των ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Την ίδια στιγμή όμως, η απόφαση ορίζει και ποιες περιπτώσεις εργαζομένων δεν καλύπτονται από την προστατευτική διάταξη της απαγόρευσης απόλυσης έως και ένα μήνα μετά τη λήξη της αναστολής σύμβασης. Πρόκειται για όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν εντός του προστατευτικού χρονικού διαστήματος των 30 ημερών,  όπως επίσης και όσους αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους. Το ίδιο ισχύει και για εποχικές επιχειρήσεις που θα βάλουν «λουκέτο» νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λόγω υγειονομικής κρίσης.

Ας δούμε πιο αναλυτικά, τι ορίζει η σχετική υπουργική απόφαση:


α) Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο με εντολή δημόσιας αρχής


1. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Ιούλιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται και κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία άρσης της, με εντολή δημόσιας αρχής.

2. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

β) Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο

1. Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, μπορούν:
α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, ή και
β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μέτρο, μπορεί να εφαρμοστεί για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, και όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου.

2. Οι επιχειρήσεις αυτές, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, έως και το σύνολο του προσωπικού.

3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν την 10η Αυγούστου, υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν εκ νέου σε αναστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ειδικές Προβλέψεις

Οι επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Εξαιρέσεις

Ωστόσο:


1. Η υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας, δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.

 • Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 30 ημερών.

  3. Η υποχρέωση ολοκλήρωσης του χρόνου απασχόλησης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που τέθηκαν σε αναστολή, δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων λείπεται.
   
  4. Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν, μπορούν να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους.

  5. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να:
  α. προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.
  β. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.


  Αποζημίωση ειδικού σκοπού

  Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες.

  Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

  Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης.
  Για την περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται για πρώτη φορά ή εκ νέου οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, αυτοί προβαίνουν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.


  ΚΑΔ που πλήττονται το μήνα Αύγουστο (τουρισμός, μεταφορές, πολιτισμός, αθλητισμός και εστίαση)

  – Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων τους, έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

  * Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων).

  * Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων.

  * Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων.

  * Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης.

  • Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
  •  Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
  • Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών.
  • Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών.
  • Αεροπορικές μεταφορές επιβατών.
  • Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
  • Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή).
  • Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά.
  • Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά.
  • Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους.
  • Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές.
  • Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές.
  • Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.
  • Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
  • Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.
  • Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα.
  • Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
  • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.
  • Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις.
  • Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια  (56.29.20.05).
  • Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.
  • Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
  • Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
  • Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
  • Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών.
  • Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων.
  • Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών.
  • Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης.
  • Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών.
  • Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών.
  • Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων.
  • Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων.
  • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων.
  • Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.
  • Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
  • Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων.
  • Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση.
  • Πολιτιστική εκπαίδευση.
  • Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).
  • Τέχνες του θεάματος.
  • Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος.
  • Καλλιτεχνική δημιουργία.
  • Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες.
  • Δραστηριότητες μουσείων.
  • Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών.
  • Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού.
  • Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων.
  • Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων.
  • Εγκαταστάσεις γυμναστικής.
  • Άλλες αθλητικές δραστηριότητες.
  • Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων.
  • Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
  • Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων.
  • Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02).
  • Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις).
  • Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά  καταλύματα.