Πώς θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα όσοι ήταν άνεργοι το 2017, αλλά δούλευαν το ’16

Διευκρινήσεις για το πώς θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα όσοι δούλευαν το 2016, αλλά ήταν άνεργοι το 2017, περιλαμβάνει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε σήμερα.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, ειδικά για όσους έχουν συμπληρώσει στις 31/10/2017 τουλάχιστον 6 μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του 2017, όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2016 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των 6 μηνών εντός του 2017.

Στον όρο μισθωτή εργασία περιλαμβάνονται επιπλέον και τα εισοδήματα από παροχή υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου, καθώς και το άθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με εργόσημο, όπως καταγράφονται στους κωδικούς 309-310 του εντύπου Ε1, καθώς και τα εισοδήματα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση κ.λπ., όπως καταγράφονται στους κωδικούς 311-312 του εντύπου Ε1.