Σε ποιους εργαζόμενους παρατείνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού

Το… προνόμιο της αποζημίωσης ειδικού σκοπού διατηρείται και παρατείνεται για συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων  (534 ευρώ το μήνα). Σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις οι παρατάσεις θα αφορούν τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, αλλά και όσους απασχολούνται στον τουρισμό, είναι εποχικά εργαζόμενοι και έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης. Ο λόγος των συγκεκριμένων παρατάσεων που ανά κατηγορία εργαζομένων αφορούν τους μήνες από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο, είναι ότι το οικονομικό επιτελείο διαπίστωσε, πως ήταν πολύ μικρή η απορρόφηση των συγκεκριμένων επαγγελματιών στις δουλειές που κατείχαν πριν από το lockdown. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η οικονομία «άνοιξε», αρκετοί εξ αυτών των εργαζομένων, παρέμειναν χωρίς απασχόληση, άρα ουσιαστικά, χωρίς εισόδημα. Ειδικά για τους εποχικά απασχολούμενους, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ξενοδοχεία που ακόμα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία και είναι κλειστά, άρα δεν τίθεται καν θέμα επαναπρόσληψής τους…

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:

α) Παράταση της χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Μάιο. Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

β) Χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.
Πρόκειται για όσους απασχολούνται ως εποχικά εργαζόμενοι σε κύρια, αλλά και σε μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα, ή σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Οι εργαζόμενοι στα ανωτέρω επαγγέλματα δεν έχουν επαναπροσληφθεί και δεν έχουν απασχοληθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι προκειμένου να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν πρέπει ταυτόχρονα να λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.
Στους δικαιούχους – εργαζόμενους καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, η οποία ανέρχεται σε 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες, για κάθε έναν από τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, που δεν απασχολούνται. Για μικρότερη περίοδο απασχόλησης, καταβάλλονται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

γ) Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι επίσης:

– Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από διετούς φοίτησης Σχολές Ξεναγών εντός του 2019 και του 2020 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν την σχετική ταυτότητα.
– Οι τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών έως 31 Μαρτίου 2021, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος. Οι εργαζόμενοι, αυτών των κατηγοριών, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 € ανά μήνα, εφόσον κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού:
α) Δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη.
β) Δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
γ) Δεν λαμβάνουν την αποζημίωση εδικού σκοπού από οποιαδήποτε άλλη αιτία.