Σωματείο νοσοκομείου Αγ. Νικολάου: Λύση τώρα στις συμβάσεις των επικουρικών

Με μια σκληρή ανακοίνωση και έγγραφο το οποίο απεστάλη ήδη προς τον υπουργό Υγείας, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης, ζητά την άμεση παρέμβαση του κ. Ξανθού, προκειμένου να μπει φραγμός στις προσπάθειες της διοίκησης του Νοσοκομείου να συνταχθεί με τις ενστάσεις που διατυπώνουν πάρεδροι, για περιορισμό της θητείας των επικουρικών γιατρών στο 24μηνο,γεγονός που αντιτάσσεται στον ήδη ψηφισμένο από την κυβέρνηση νόμο για παράταση της θητείας τους έως τις 31/12/2018.

Η συγκεκριμένη στάση, όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, δημιουργεί προβλήματα και στην καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό, ενώ προκύπτουν εύλογα ερωτηματικά εάν ευσταθούν πληροφορίες που αναφέρουν ότι αυτό γίνεται κατ’ εντολή της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ.

Παραθέτουμε ολόκληρη την επιστολή που απέστειλε το σωματείο εργαζομένων στον υπ. Υγείας:

Στο Νοσοκομείο μας έχει υπάρξει πρόβλημα με την πληρωμή των επικουρικών εργαζομένων (πλην ιατρών) οι συμβάσεις των οποίων ανανεώθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.4486/2017 ΦΕΚ 115/7-8-2017 Α’, το οποίο αναφέρει: «Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 (Α’29), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018 η θητεία του επικουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α’41), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης»

Καθ’ όσον γνωρίζουμε υπάρχει πρόβλημα με την έγκριση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής από την επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ προτάθηκε στους επικουρικούς εργαζόμενους που για πρώτη φορά ανανεώθηκε η σύμβαση τους, να υπογράψουν τροποποίηση των συμβάσεων με ημερομηνίες λήξης όχι στις 31/12/2018 όπως αναφέρει ο νόμος, αλλά πριν από τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας.

Σας ζητούμε να παρέμβετε ώστε να πληρωθούν κανονικά όλοι οι συνάδελφοι επικουρικοί εργαζόμενοι και να εφαρμοστεί ο νόμος όπως έχει δημοσιευτεί χωρίς τροποποιήσεις των συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι συνάδελφοι με το Νοσοκομείο.