Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα – Η νομοτεχνική βελτιώση

Κατατέθηκε η νομοτεχνική βελτίωση που ορίζει τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στα νοικοκυριά ύψους 720 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του κοινωνικού μερίσματος, το νομοσχέδιο του οποίου ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Η νομοτεχνική βελτίωση προβλέπει εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, αλλά και στοιχεία διαμονής, όπως και απασχόλησης προσωπικού, ενώ σε ό,τι αφορά τους ανέργους τα κριτήρια θα διευκρινιστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ενώ επίσης με ΚΥΑ θα οριστούν και οι λεπτομέρειες για το ανώτερο όριο καταθέσεων και ετήσιων τόκων για νοικοκυριά με πάνω από ένα μέλος.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τη νομοτεχνική βελτίωση τα κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Εισοδηματικά κριτήρια

Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης το εισόδημα του νοικοκυριού, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

 • τα 9.000 για νοικοκυριά με ένα μέλος,
 • τα 13.500 ευρώ για νοικοκυριά με 2 ενήλικα μέλη,
 • τα 15.750 ευρώ για νοικοκυριά με 2 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο τέκνο,
 • τα 18.000 για νοικοκυριά με 3 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη και 2 ανήλικα τέκνα,
 • τα 20.250 ευρώ για νοικοκυριά με 3 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο τέκνο ή 2 ενήλικα μέλη με 3 ανήλικα τέκνα,
 • τα 22.550 ευρώ για νοικοκυριά με 4 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη με 4 ανήλικα τέκνα και, τέλος,
 • τα 27.000 για νοικοκυριά με 5 ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη με 6 ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Τα παραπάνω κριτήρια θα εξειδικευτούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την κατηγορία των ανέργων.

Περιουσιακά κριτήρια

Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτρερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ με τις διατάξεις του ν.4223/2013 (Α287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31/10/2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά για ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την ΚΥΑ. Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους 2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016 / 100

Περιουσιακά τεκμήρια: Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά τα μέλη των οποίων βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
 • δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία 5 έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία 5ετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και την 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.