Την 1η Οκτωβρίου η εκκίνηση για τις 100.000 νέες προσλήψεις – Στη Βουλή η πολυαναμενόμενη τροπολογία

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Óôï ðëáßóéï ôùí åèåëïíôéêþí äñÜóåùí ôçò ÏÍÍÅÄ, ï ðñüåäñïò Ðáýëïò ÌáñéíÜêçò, ç ÃñáììáôÝáò Ðïéüôçôáò ÆùÞò êáé Åèåëïíôéóìïý ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò Ðßóôç Êñõóôáëëßäïõ, ï ÃñáììáôÝáò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò Íßêïò ÓéáäÞìáò, ï Õðåýèõíïò Ïñãáíþóåùí ÁôôéêÞò Áðüóôïëïò Ãïýôáò êáé ìÝëç ôçò ÏñãÜíùóçò, âñÝèçêáí óôï âéâëéïðùëåßï-ðáëáéïðùëåßï ôùí áóôÝãùí óôçí ïäü Ðåéñáéþò 132. Åêåß óõíÜíôçóáí ôïí Ëåùíßäá Êïõñóïýìç, åìðíåõóôÞ ôçò éäÝáò ï ïðïßïò âñÝèçêå ï ßäéïò Üóôåãïò ìåôÜ áðü ìéá ðåñéðÝôåéá ìå ôçí äïõëåéÜ ôïõ êáé óêÝöôçêå ôç äçìéïõñãßá åíüò ÷þñïõ éäéïêôçóßáò áóôÝãùí, óôïí ïðïßï èá ìðïñïýóáí íá ðùëïýíôáé âéâëßá ðñïêåéìÝíïõ íá êáëýðôïíôáé ïé áíÜãêåò ôïõò áðü ôá Ýóïäá. ÊÜèå åðéóêÝðôçò ìðïñåß åêåß íá âñåé óðÜíéåò åêäüóåéò âéâëßùí áëëÜ êáé íåüôåñåò, íá áãïñÜóåé âéâëßá åíéó÷ýïíôáò ôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ Ðáëáéïâéâëéïðùëåßïõ êáé íá óõììåôÝ÷åé óå áõôÞ ôçí áîéÝðáéíç ðñïóðÜèåéá ùò åèåëïíôÞò. ÌÝëç ôùí ïñãáíþóåùí ôçò ÏÍÍÅÄ áðü üëç ôçí ÁôôéêÞ, âñÝèçêáí óôï Ðáëáéïâéëéïðùëåßï ðñïêåéìÝíïõ íá âïçèÞóïõí åèåëïíôéêÜ óôçí äéáëïãÞ ôùí âéâëßùí êáé ôç óõãêÝíôñùóÞ ôïõò, åíþ ðñïìçèåýôçêáí âéâëßá óõíåéóöÝñïíôáò Ýôóé óôçí ðñïóðÜèåéá óôÞñéîçò ôùí áóôÝãùí. ÔåôÜñôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2020. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÏÍÍÅÄ/STR

Κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, η τροπολογία σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Αθλητισμού με την οποία θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Το εν λόγω πρόγραμμα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας, προβλέπεται ότι οι νέες συμβάσεις εργασίας εξάμηνης διάρκειας αφορούν κάθε είδους επιχείρηση-εργοδότη και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλονται από το υπουργείο Εργασίας με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, μετά την υποβολή από την επιχείρηση-εργοδότη της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας, μετά το πέρας του προγράμματος, με μετακύλιση του ασφαλιστικού κόστους στους εργοδότες-επιχειρήσεις.

Επίσης, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εντάσσουν τους εργαζομένους τους στο νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας δεν μπορούν να τοποθετήσουν τους ίδιους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ούτε να αναστείλουν τις σχετικές συμβάσεις εργασίας τους.

Μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας, καθώς και οι κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν στις επιχειρήσεις-εργοδότες που, κατόπιν διασταυρώσεων, προκύψει ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής.