Τι αλλάζει στο ωράριο, τις διημερεύσεις και τις διανυκτερεύσεις για τα φαρμακεία

Με σημερινή εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας δίνονται διευκρινήσεις για το ωράριο, τις διημερεύσεις και τις διανυκτερεύσεις των φαρμακείων, βάσει των αλλαγών που έφερε η διάταξης του άρθρου 257 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Στην εγκύκλιο προβλέπονται τα εξής:

Α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαμόρφωση του ελάχιστου υποχρεωτικού ωραρίου είναι η έκδοση Απόφασης του Περιφερειάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η απόφαση αυτή μπορεί να διαφοροποιεί το ωράριο ανά χρονικές περιόδους (μπορεί να καθορίζει διαφορετικό ωράριο ανά εξάμηνο κλπ.) καθώς και ανά περιοχές, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού (ακόμη και για περιοχές μικρότερες από δήμους), εφόσον εκ του νόμου καταλείπεται η διακριτική ευχέρεια στην Διοίκηση ως προς αυτόν τον καθορισμό. Επιπλέον η διάταξη επιτρέπει με την ανωτέρω απόφαση να καθορίζεται ωράριο με περισσότερες από 40 ώρες, αλλά χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Β) Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, εκδίδεται η προβλεπόμενη στην παρ.2 της ως άνω διάταξης Απόφαση του Περιφερειάρχη περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, πάλι με την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόγραμμα καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή δήμο, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η διάταξη αυτή.

Γ) Η έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης του Περιφερειάρχη της παρ.1, δηλ. ο καθορισμός υποχρεωτικού ωραρίου, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της Απόφασης του Περιφερειάρχη της παρ.2, δηλ. για τον καθορισμό των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, η οποία με την σειρά αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή των δηλώσεων των φαρμακείων που θα δηλώσουν διευρυμένο ωράριο σύμφωνα με την παρ.3 της ίδιας διάταξης. Η έκδοση και δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων πρέπει να λάβει χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι αργότερα από τις 31-5-2018.

Δ) Έως την έκδοση και δημοσίευση των προαναφερόμενων αποφάσεων του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, οι οποίες συνιστούν κανονιστικές πράξεις, είναι ευνόητο ότι εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς του ωραρίου και των 2 διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων που προϋπήρχε.

Επιπλέον κάθε Περιφέρεια αμέσως μετά (ή ταυτόχρονα με) την έκδοση και δημοσίευση των οικείων αποφάσεων των παρ.1 και 2 της ως άνω ρύθμισης, θα καθορίσει το χρονικό σημείο της έναρξης του διμήνου από το οποίο θα ισχύουν οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου καθώς και το χρονικό σημείο της λήξης της πρώτης προθεσμίας για την υποβολή των οικείων δηλώσεων. Οι απαλλαγές περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων εξακολουθούν να ισχύουν έως τα οριζόμενα στην μεταβατική διάταξη της παρ.4 του ως άνω άρθρου.

Ε) Σε ειδικές περιπτώσεις το ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων δέον όπως καθορίζεται σύμφωνα με μη καταργηθείσες ειδικές διατάξεις (άρθρο 1 παρ.2 του β.δ. 398/1963, σύμφωνα με το οποίο οι ώρες εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δέκα ημερησίως στα μονοεδρικά φαρμακεία, άρθρο μόνο του π.δ. 479/1981, που ορίζει το σύστημα διημέρευσης και διανυκτέρευσης για τους Δήμους ή Κοινότητες που λειτουργούν 2 έως 6 φαρμακεία.).

Δείτε την εγκύκλιο

21_FEB_2018_WRARIO_FARMAKEIWN