Το νέο μισθολόγιο για καθηγητές ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και λοιπών Ανώτερων Σχολών – Αναλυτικοί πίνακες

Δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που αφορά στο νέο μισθολόγιο για τους διδάσκοντες σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η εγκύκλιος αφορά μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, μέλη Ε.Π. των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), µέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ), Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ειδικό εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) των ΑΣΕΙ, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ.

Για τη μισθολογική κατάταξη των κατηγοριών των εν λόγω λειτουργών ορίζονται 16 Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο έτη για κάθε επόμενο. Για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.

Επιπλέον, μόνο για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων καθώς και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. (από 1-1-2017 και εντεύθεν), για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ο χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών (του συγκεκριμένου Τμήματος ή της Σχολής στην οποία προσφέρθηκε το εν λόγω έργο) που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα:

– η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),

– εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και

– η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Βασικός μισθός

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου (Καθηγητής πρώτης βαθμίδας) ορίζεται στο ποσό των 2.122 ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 60 ευρώ.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή, ως εξής:

α. Αναπληρωτής Καθηγητής: 85%

β. Επίκουρος: 75%

γ. Λέκτορας: 70%

Ακολουθεί σχετικός Πίνακας:

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. Καθηγητές: 90%

β. Αναπληρωτές Καθηγητές: 77%

γ. Επίκουροι: 68%

δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών: 58%

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. Καθηγητές: 70%

β. Επίκουροι: 62%

γ. Επιμελητές: 56%

δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων: 54%

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) (πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. Σύμβουλος Α: 82%

β. Σύμβουλος Β: 73%

γ. Σύμβουλος Γ: 63%

δ. Εισηγητής: 56%

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 55%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ‘ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 56%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β‘ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 59%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 62%

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 50%

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 53%

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 55%

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 60%

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 47%

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 50%

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 53%

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 56%

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες:

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), διαμορφώνεται σε ποσοστό 52% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) διαμορφώνεται σε ποσοστό 51% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Επίσης, προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των Επιμελητών και Επιστημονικών Συνεργατών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό 70% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 50%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 51%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 52%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 54%

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 46%

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 47%

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 49%

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 53%

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 42%

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 44%

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 47%

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 49%

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες:

Επιδόματα

Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. Ειδικό επίδοµα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων: Καθηγητής 500 ευρώ. Αναπληρωτής Καθηγητής 450 ευρώ. Επίκουρος Καθηγητής 400 ευρώ. Λέκτορας 250 ευρώ.

β. Μέλη Ε.Π. των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), µέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.): Καθηγητής 500 ευρώ. Αναπληρωτής Καθηγητής 450 ευρώ. Επίκουρος Καθηγητής 400 ευρώ. Λέκτορας, καθηγητής Εφαρμογών 250 ευρώ.

γ. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄86): Σύµβουλος Α΄: 230 ευρώ. Σύµβουλος Β΄: 225 ευρώ. Σύµβουλος Γ΄: 210 ευρώ. Εισηγητής: 195 ευρώ.

δ. Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 120€

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ‘ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 120€

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β‘ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 120€

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.Ε.Π.: 120€

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 100€

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 100€

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 100€

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π.: 100€

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 100€

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 100€

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 100€

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 100€

ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.):

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 80€

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 80€

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 80€

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 80€

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 60€

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ΄ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 60€

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 60€

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ: 60€

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 60€

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 60€

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 60€

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 60€

στ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις (Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Επιμελητές, Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων) σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3450/2006 (Α΄64), 100€, ανεξάρτητα από την κατεχόμενη βαθμίδα.

Οι Επιµελητές και Επιστηµονικοί Συνεργάτες και λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) µε διδακτορικό τίτλο σπουδών, 200 ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών δεν τους καταβάλλεται το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας.

Β. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει.

Γ. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αναπληρωτές Πρυτάνεων, στους Κοσµήτορες και στους Προέδρους Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, οριζόµενα ως εξής: Πρύτανης 250€. Αναπληρωτές Πρυτάνεων 210€. Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος 210€.

Δ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταμένους Τµηµάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής: Πρόεδρος 250€. Αναπληρωτής Πρόεδρος 210€. Διευθυντής Σχολής 210€. Προϊστάµενος Τµήµατος 100€.

E. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρµακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χηµικούς, κλινικούς χηµικούς, βιοχηµικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. (Πανεπιστημίων) που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες, εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκοµείων που ανήκουν σε Πανεπιστήµια, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικείου νοσοκοµείου, ειδική αµοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης η εν λόγω ειδική αµοιβή καταβάλλεται στο ύψος που είχε διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου και στους δικαιούχους που αναφέρονται στην αριθμ. 2/62596/0022/12-11-2001 κ.υ.α (ΦΕΚ Β΄ 1541) όπως ισχύει. Η ως άνω ειδική αµοιβή δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του παρόντος νόµου.

Τέλος, με τη διάταξη της παρ. 2 προβλέπεται ότι πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου 131, καθώς και των αμοιβών που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) (π.χ. αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., αποζημίωση εφημεριών κ.λπ.) δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο και συγκεκριμένα από τη σελ. 22 έως τη σελ. 36, όπου περιέχονται αναλυτικότερα στοιχεία

16_IAN_2018_EGKYKLIOS_EIDIKA_MISTHOLOGIA