Το νέο μισθολόγιο των ένστολων – Αναλυτικοί πίνακες με μισθούς, κλιμάκια και επιδόματα

Δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια η εγκύκλιος που αφορά το νέο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην εγκύκλιο αποτυπώνεται αναλυτικά τα μισθολογικά κλιμάκια, με βάση τις τέσσερις κατηγορίες που δημιουργούνται, η μισθολογική εξέλιξη, όλα τα επιδόματα, καθώς και η αμοιβές για νυχτερινή εργασία, αλλά και για εργασία πέραν των πέντε ημερών την εβδομάδα.

Επίσης, περιλαμβάνονται οι αμοιβές και τα επιδόματα για όσους φοιτούν στις αντίστοιχες σχολές.

Τέσσερις κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης

Δημιουργούνται τέσσερις κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ανάλογα με την προέλευση αυτών.

Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής:

Κατηγορία Α’: για τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, για αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Επίσης, στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται και οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δυνάμει ειδικών διατάξεων (π.χ. άρθρο 9 του ν.3833/2010).

Κατηγορία Β’: για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), για τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), για τους υπαξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Κατηγορία Γ’: για τα στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. – Ο.Π.Υ.- Ε.Μ.Θ. – Ε.Π.Υ., καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό.

Κατηγορία Δ’: για τους Ειδικούς Φρουρούς – Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικός μισθός

Ο βασικός μισθός ξεκινά από τα 939 ευρώ για τα χαμηλότερα κλιμάκια και φτάνει μέχρι τα 4.200 για τα υψηλότερα. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των στελεχών ανά κατηγορία προέλευσης έχει ως εξής :

Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη

Για την κατάταξη και εξέλιξη των ένστολων ανά κλιμάκιο δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο (σελ. 4) στο τέλος του άρθρου.

Τι προβλέπεται για τους ΔΕΑ και τους μαθητές σχολών

Με τις διατάξεις της παρ.5 προβλέπεται ότι:

α. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) λαμβάνουν το 53% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας (834,75 €).

β. Οι Ανθυπολοχαγοί εκ Δ.Ε.Α. λαμβάνουν το 71% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας (1.118,25 €).

Με τις διατάξεις της παρ.6 ορίζεται η Μισθολογική κατάταξη μαθητών των κάτωθι Σχολών, ως εξής:

α. Ενόπλων Δυνάμεων:

αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50 €).

αβ. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (118,80 €).

β. Σωμάτων Ασφαλείας:

αα. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (325,05 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (344,75 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.

ββ. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90 €) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βαθμό που κατέχουν.

Με τις διατάξεις της παρ.7 ορίζεται ότι οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών) λαμβάνουν το Μ.Κ.19 της Γ΄ Κατηγορίας (1.079 €).

Επιδόματα

Πέρα από το βασικό μισθό παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο ως εξής:


Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά πενήντα 55 ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και των εν διαστάσει ευρισκομένων) χωρίς τέκνα ή έχουν τέκνα, για τα οποία, όμως, δεν καθίστανται δικαιούχοι της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/2015(Α’176) (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α).

Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της προαναφερόμενης οικογενειακής παροχής, το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά 115 ευρώ, ανεξάρτητα του εάν τα εν λόγω στελέχη είναι άγαμα ή τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ Β).

Σε περίπτωση συζύγων που είναι και οι δύο εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. ή των Σ.Α., η προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο. Τα ποσά του ανωτέρω επιδόματος για τα έγγαμα στελέχη χωρίς τέκνα και για τα στελέχη με τέκνα που δικαιολογούν την λήψη οικογενειακής παροχής διαμορφώνονται ως εξής:

Επίδομα θέσης ευθύνης

Το επίδομα θέσης ευθύνης ορίζεται κατά βαθμίδα θέσης ως εξής:


Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση των καθηκόντων που συνδέονται με θέση ευθύνης όλων των εν ενεργεία ανωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι, η χορήγηση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών και του επιδόματος θέσης ευθύνης συνδέονται με την ενεργό πραγματική άσκηση καθηκόντων των εν ενεργεία στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α. και, συνεπώς, δεν καταβάλλονται για χρονικά διαστήματα που δεν παρασχέθηκε πραγματική υπηρεσία (πλην των προαναφερομένων θεσμοθετημένων αδειών και αναρρωτικών αδειών), όπως π.χ. σε περιπτώσεις στελεχών που επανέρχονται αναδρομικά στην ενέργεια ως αποκατασταθέντες με δικαστικές αποφάσεις, για το χρόνο που ήταν εκτός υπηρεσίας, στην κατάσταση αργίας, διαθεσιμότητας.

Νυχτερινή και πέραν των πέντε ημερών εργασία

Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας τους αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα πραγματικής απασχόλησης.

Στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Όσον αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη χορήγηση της εν λόγω ειδικής αποζημίωσης απαιτείται προηγουμένως η έκδοση σχετικής κ.υ.α., κατά τα ανωτέρω, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι το μηνιαίο επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων της υποπ. α΄ της παρ. Α.8 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 καταργείται με τις διατάξεις του άρθρου 160 του κοινοποιούμενου νόμου.

Παραμεθόριες περιοχές

Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο, χορηγείται, από 1-1-2017, μηνιαίο επίδομα ύψους 100 ευρώ. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του.

Διευκρινίζεται ότι για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος (που υπηρετούν στις προαναφερόμενες περιοχές) καταργείται, από 1-1-2017, η χορήγηση της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας της περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 200/1993, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του εν λόγω νόμου. Σε περίπτωση που η εν λόγω ημερήσια αποζημίωση έχει ήδη καταβληθεί σε στελέχη και αφορά χρονικά διαστήματα από 1-1-2017 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου, τα σχετικά ποσά δεν αναζητούνται.

Ποιοι δεν παίρνουν τα επιδόματα

Τα επιδόματα (δηλαδή, το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, το επίδομα θέσης ευθύνης, η ειδική αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, η ειδική αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση και το μηνιαίο επίδομα παραμεθορίων Νομών), δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς.

Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου

Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις (διατάξεις τυπικών νόμων ή και κανονιστικών διοικητικών πράξεων) και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (δηλαδή κατά την 31-12-2016).

Αστυνομικό προσωπικό σε Κακαβιά και Κρυσταλλοπηγή

Στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής διατηρείται το ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης της παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003 (Α΄23), στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου (δηλαδή μέχρι και 31-12-2016). Για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν. 2713/1999 (Α΄89) στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου (δηλαδή μέχρι και 31-12-2016), όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/71122/0022/2-12-1999 σχετικής κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄/2190). 22

Στρατιωτικό προσωπικό στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος

Για το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162) στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου (δηλαδή μέχρι και 31-12-2016), όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/8229/0022/24-3-2005 σχετικής κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄/410).

Δείτε όλη την εγκύκλιο και συγκεκριμένα από τη σελ. 3 έως τη σελ. 22 όπου περιέχονται αναλυτικότερα στοιχεία

16_IAN_2018_EGKYKLIOS_EIDIKA_MISTHOLOGIA