Κινητοποιήσεις από δασκάλους για το άνοιγμα των σχολείων – Ζητούν μέτρα προστασίας

ÌáèçôÝò öïñþíôáò ìÜóêá ðáñáêïëïõèïýí ôá ìáèÞìáôá óôï 10ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï Ìåôáìüñöùóçò, ôç ÄåõôÝñá 11 Éáíïõáñßïõ 2021. Ôçí ðñþôç çìÝñá áíïßãìáôïò íçðéáãùãåßùí êáé äçìïôéêþí ç õðïõñãüò Ðáéäåßáò Íßêç ÊåñáìÝùò óõíïäåõüìåíç áðü ôçí õöõðïõñãü ÆÝôôá ÌáêñÞ êáé ôçí Ãà Óßóóç Ãêßêá ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôï 10ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï Ìåôáìüñöùóçò êáé óôï 20ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÍÝáò ×áëêçäüíáò. Ïé ìáèçôÝò êáé ïé ìáèÞôñéåò ôçò ÃåíéêÞò ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò åðéóôñÝöïõí óôá èñáíßá ôïõò ìåôÜ áðü ìßá äßìçíç äéáêïðÞ, ðïõ «õðáãïñåýèçêå» áðü ôá åðéäçìéïëïãéêÜ äåäïìÝíá ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí óôçí åðéêñÜôåéá áðü ôïí ðåñáóìÝíï ÍïÝìâñéï. Ç åðéóôñïöÞ ôùí ðáéäéþí óôï ó÷ïëåßï óõíïäåýåôáé áðü ôá ìÝôñá ðñüëçøçò êáé ðñïóôáóßáò áðü ôïí êïñïíïúü. ÁõôÜ åßíáé, åí ðïëëïßò, ôá ìÝôñá åêåßíá ðïõ ßó÷õóáí êáé üôáí Üíïéîáí ôá ó÷ïëåßá ôïí ðåñáóìÝíï ÓåðôÝìâñéï. ¸ôóé, ç ÷ñÞóç ìÜóêáò åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óôïõò åóùôåñéêïýò êáé ôïõò åîùôåñéêïýò ÷þñïõò, åíþ èá ðñÝðåé ôá ó÷ïëåßá íá åßíáé «åîïðëéóìÝíá» ìå áíôéóçðôéêÜ. ÅéäéêÜ ìÝôñá éó÷ýïõí ãéá ôá êõëéêåßá, ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõò êáé ôá ðñïúüíôá ðïõ ìðïñïýí íá ðáñÝ÷ïõí ðñïò ðþëçóç. Áêüìç, ðñïâëÝðåôáé ï ó÷ïëáóôéêüò êáèáñéóìüò êáé áåñéóìüò ôùí ó÷ïëéêþí áéèïõóþí. Ó÷ïëáóôéêïß êáèáñéóìïß óå áßèïõóåò êáé åîïðëéóìü ðñïâëÝðïíôáé åéäéêüôåñá ãéá ôá åñãáóôÞñéá ðëçñïöïñéêÞò êáé ãéá ôá ìïõóéêÜ üñãáíá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Καλύτερα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό ζητούν οι δάσκαλοι και ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, από την πρώτη κιόλας εβδομάδα λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των δημοτικών. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) αποφάσισε δύο διαδοχικές δυναμικές παρεμβάσεις. Αρχικά την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας. Μία ημέρα μετά, την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας.

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων επισημαίνουν ότι από σήμερα, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, επαναλειτουργούν μετά από σχεδόν δύο μήνες τηλεκπαίδευσης, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας παιδείας, χωρίς να έχει εκπονηθεί σοβαρό σχέδιο προστασίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Η Α.Δ.ΕΔ.Υ. καλεί την κυβέρνηση και την υπουργό Παιδείας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, με:

  • Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, με μέγιστο τους 15 και με ένα μαθητή ανά θρανίο, έτσι ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις όπως και στους άλλους κλειστούς χώρους. Κατάργηση του Ν. 4692/2020 που αύξησε τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στους 25 από 22, εν μέσω πανδημίας.
  • Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη των ελλείψεων στα σχολεία και όχι 3μηνες συμβάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Επιπλέον εκπαιδευτικούς στη διάθεση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που θα καλύπτουν έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία.
  • Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, δωρεάν από το κράτος, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.
  • Κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, με στόχο τη θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Αύξηση του προσωπικού καθαριότητας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.
  • Αύξηση των δαπανών για τη Δημόσια Εκπαίδευση, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, και άμεσα γενναία χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών.
  • Κάλυψη όλων των αναγκών σε τεχνολογικό εξοπλισμό εκπαιδευτικών και μαθητών. Προσαρμογή των εκπαιδευτικών αντικειμένων και μαθημάτων για ουσιαστική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εφόσον απαιτηθεί ξανά.
  • Μείωση της ύλης των μαθημάτων ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο επόμενο σχολικό έτος, δίχως μαθησιακά κενά και ανισότητες και
  • άμεση δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων, που αφορούν στην εικόνα της διασποράς του ιού στις σχολικές μονάδες από την επιτροπή των λοιμωξιολόγων και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.