Κοινωνικός Τουρισμός: Νέα παράταση για αιτήσεις από ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις και καταλύματα

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) ÓéíôñéâÜíé óôçí ðëáôåßá Ìáäñßôçò . ÌïíáäéêÜ ôïðüóçìá êáé ðïëýôéìåò «áíÜóåò» äñïóéÜò ãéá êáôïßêïõò êáé åðéóêÝðôåò, áðïôåëïýí ôá 34 óéíôñéâÜíéá ôçò ÁèÞíáò, ðïõ âñßóêïíôáé óôï êÝíôñï êáé ôéò ãåéôïíéÝò ôçò êáé áíáâéþíïõí åäþ êáé ëßãïõò ìÞíåò ìå ôç ìÝñéìíá êáé ôçí öñïíôßäá ôùí õðçñåóéþí ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÄÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ/STR

Έως τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Τρίτης, είναι το νέο περιθώριο που δόθηκε από τον ΟΑΕΔ στην υποβολή αιτήσεων από τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, για συμμετοχή στο φετινό πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού. Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά παράταση, ενδεικτική της… δυσκολίας που υπάρχει, ώστε να καλυφθούν με επιτυχία και επάρκεια οι 300.000 επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού που θα εκδοθούν.

Η διοίκηση του Οργανισμού υπενθυμίζει ότι, ως επιπλέον κίνητρα συμμετοχής, για πρώτη φορά η επιδότηση καταλυμάτων ενισχύεται κατά 20% τον Αύγουστο. Στόχος είναι να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων και αυξημένη διαθεσιμότητα κατά την «αιχμή» της περιόδου των διακοπών. Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος, καθώς θα υλοποιηθεί νέα ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και πληρωμής.

Συνολικά θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. €. Το πρόγραμμα διαρκεί από 1 Αυγούστου 2021 έως 31 Ιουλίου 2022 για διακοπές σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 6 βράδια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και στο Νομό Έβρου, η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 10 βράδια με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Η υποβολή αιτήσεων παρόχων γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ στην διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και παροχές → Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos