Κορονοϊός: Ποιοι γονείς δικαιούνται κατά προτεραιότητα την άδεια ειδικού σκοπού

ÌáèçôÝò öïñþíôáò ìÜóêá ðáñáêïëïõèïýí ôá ìáèÞìáôá óôï 10ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï Ìåôáìüñöùóçò, ôç ÄåõôÝñá 11 Éáíïõáñßïõ 2021. Ôçí ðñþôç çìÝñá áíïßãìáôïò íçðéáãùãåßùí êáé äçìïôéêþí ç õðïõñãüò Ðáéäåßáò Íßêç ÊåñáìÝùò óõíïäåõüìåíç áðü ôçí õöõðïõñãü ÆÝôôá ÌáêñÞ êáé ôçí Ãà Óßóóç Ãêßêá ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôï 10ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï Ìåôáìüñöùóçò êáé óôï 20ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÍÝáò ×áëêçäüíáò. Ïé ìáèçôÝò êáé ïé ìáèÞôñéåò ôçò ÃåíéêÞò ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò åðéóôñÝöïõí óôá èñáíßá ôïõò ìåôÜ áðü ìßá äßìçíç äéáêïðÞ, ðïõ «õðáãïñåýèçêå» áðü ôá åðéäçìéïëïãéêÜ äåäïìÝíá ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí óôçí åðéêñÜôåéá áðü ôïí ðåñáóìÝíï ÍïÝìâñéï. Ç åðéóôñïöÞ ôùí ðáéäéþí óôï ó÷ïëåßï óõíïäåýåôáé áðü ôá ìÝôñá ðñüëçøçò êáé ðñïóôáóßáò áðü ôïí êïñïíïúü. ÁõôÜ åßíáé, åí ðïëëïßò, ôá ìÝôñá åêåßíá ðïõ ßó÷õóáí êáé üôáí Üíïéîáí ôá ó÷ïëåßá ôïí ðåñáóìÝíï ÓåðôÝìâñéï. ¸ôóé, ç ÷ñÞóç ìÜóêáò åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ óôïõò åóùôåñéêïýò êáé ôïõò åîùôåñéêïýò ÷þñïõò, åíþ èá ðñÝðåé ôá ó÷ïëåßá íá åßíáé «åîïðëéóìÝíá» ìå áíôéóçðôéêÜ. ÅéäéêÜ ìÝôñá éó÷ýïõí ãéá ôá êõëéêåßá, ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõò êáé ôá ðñïúüíôá ðïõ ìðïñïýí íá ðáñÝ÷ïõí ðñïò ðþëçóç. Áêüìç, ðñïâëÝðåôáé ï ó÷ïëáóôéêüò êáèáñéóìüò êáé áåñéóìüò ôùí ó÷ïëéêþí áéèïõóþí. Ó÷ïëáóôéêïß êáèáñéóìïß óå áßèïõóåò êáé åîïðëéóìü ðñïâëÝðïíôáé åéäéêüôåñá ãéá ôá åñãáóôÞñéá ðëçñïöïñéêÞò êáé ãéá ôá ìïõóéêÜ üñãáíá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Γονείς παιδιών που έχουν σοβαρή αναπηρία. Γονείς παιδιών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες γονέων, που δικαιούνται κατά προτεραιότητα για να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού αντί για άδεια άνευ αποδοχών. Αυτό προβλέπει έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Εργασίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

  • Eργαζόμενοι γονείς παιδιών τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση από τον κορονοϊό covid-19 ή έχουν σοβαρή αναπηρία άνω του 70% με απόφαση ΚΕΠΑ και εκ του λόγου αυτού δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά παρακολουθούν εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το τρέχον σχολικό έτος, λαμβάνουν άδεια ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησής τους.
  • Η πρόβλεψη αυτή, ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση της άδειας γίνεται έπειτα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα στον οποίο εργάζονται οι γονείς. Κατά την έκδοση της απόφασης θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών αυτών και η άδεια θα πρέπει να χορηγείται κατά προτεραιότητα.
  • Επίσης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις των μονογονέων και ιδιαιτέρως των δικαιούχων της άδειας των μονογονεϊκών οικογενειών, χήρων και άγαμων γονέων που έχουν την επιμέλεια του παιδιού.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του δικαιώματος αυτού, να καταφεύγουν σε άδεια άνευ αποδοχών, η οποία ούτως ή άλλως στερεί την επιχείρηση από ανθρώπινους πόρους, με δυσμενείς για τους ίδιους τους εργαζόμενους συνθήκες.