Διαχειριστές-εταίροι εταιρειών: Τι ισχύει για τις εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΚ & ΟΕΕ

Με σημερινή εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου, δίνονται διευκρινήσεις για την ασφάλιση των διαχειριστών-εταίρων σε εταιρείες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για την ασφάλιση των διαχειριστών-εταίρων σε εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και σε ό,τι αφορά στην καταβολή εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΚ & ΟΕΕ που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ, αυτές δεν θα πρέπει να καταβάλλονται για τα ανωτέρω πρόσωπα, δεδομένου ότι η άσκηση καθηκόντων διαχειριστή, με εξαίρεση την περίπτωση πρόσληψης τρίτου προς τούτο προσώπου, δεν έχει χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας, καθώς η αμοιβή διαχείρισης δεν απορρέει από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας, αλλά εκ της εταιρικής τους ιδιότητας.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι, κατά τα ανωτέρω, για το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που αφορά σε κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν έχουν χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας (π.χ. μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών που λαμβάνουν αμοιβή, δικηγόροι με έμμισθη εντολή κ.λ.π.).

Τέλος, αναφορικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, δεδομένης της ιδιομορφίας της συγκεκριμένης κατηγορίας απασχολούμενων, για αμοιβές διαχείρισης χαμηλότερες του κατώτατου ορίου μηναίων αποδοχών, που αντιστοιχούν σε πλήρη ασφάλιση, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί μειωμένης απασχόλησης.

Δείτε την εγκύκλιο