ΕΟΠΥΥ: Εγκύκλιος για την αποζηµίωση φαρµάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα ή είναι υψηλού κόστους

Με επείγουσα εγκύκλιό του ο ΕΟΠΥΥ δίνει διευκρινίσεις για την αποζηµίωση φαρµάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φαρµάκων υψηλού κόστους σοβαρών ασθενειών.

Σύμφωνα με τη εγκύκλιο, τα εν λόγω φάρμακα (της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 [Α΄ 6]), για τα οποία υπάρχει απόφαση του ∆.Σ. του
ΕΟΠΥΥ ότι προεγκρίνονται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρµακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των
διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δηµιουργία µητρώων ασθενών, αποφασίζει το ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ, ύστερα από γνώµη τριών ιατρών ειδικότητας σχετικής µε τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται το φάρµακο και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται.

Τα ανωτέρω φάρµακα παρέχονται µόνο από τα φαρµακεία του Οργανισµού ή των κρατικών νοσοκοµείων.

Σε συνέχεια της έκδοσης του Νέου Θετικού Καταλόγου, στον οποίο περιλαµβάνονται νέα πρωτότυπα φάρµακα (και µε βάση τον ισχύοντα κατάλογο φαρµάκων υψηλού κόστους που υποβάλλονται στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης) αναθεωρείται ο κατάλογος φαρµάκων υψηλού κόστους σοβαρών παθήσεων της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 που προεγκρίνονται µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ως εξής:

Δείτε την εγκύκλιο:

12_FEB_2021_EOPYY_PROEGKRISH_FARMAKWN