Επίδομα ανεργίας σε αυτοαπασχολούμενους: Πώς χορηγείται, δικαιούχοι και κριτήρια – Ολόκληρη η εγκύκλιος

Σε εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ καθορίζονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες για το βοήθημα ανεργίας σε αυτοαπασχολούμενους και διευκρινίζονται όλα όσα αφορούν τους δικαιούχους, καθώς και οι προϋποθέσεις για να το λάβουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα είναι οι αυτοαπασχολούμενοι να έχουν καταβάλλει την σχετική εισφορά υπέρ ανεργίας, στον ειδικό λογαριασμό που βρίσκεται σε ισχύ. Επίσης, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το λιγότερο τρία έτη ασφάλισης (συνεχόμενης ή διακεκομμένης) ως αυτοαπασχολούμενοι ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Το βοήθημα χορηγείται από 3 έως 9 μήνες, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του δικαιούχου.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο ισχύουν τα εξής:

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ και π. ΕΤΑΑ και καταβάλλουν την προβλεπόμενη εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – ασφαλισμένων.

Ασφαλιστικές προϋποθέσεις που εξετάζονται

Για τη χορήγηση του βοηθήματος στους δικαιούχους από τον ΟΑΕΔ, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι ασφαλιστικές προϋποθέσεις, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση του βοηθήματος:

α. Συμπλήρωση τριών ετών συνεχόμενης ή διακεκομμένης ασφάλισης, εμμίσθου αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας με καταβολή της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων.

β. Αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Εξαιρούνται της χορήγησης επιδόματος περιπτώσεις διακοπής που επήλθαν προκειμένου οι αιτούντες να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία ή να μετέχουν σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές (εξετάζεται από ΟΑΕΔ).

Επισημαίνεται ότι:

– Κατ’ εξαίρεση, για ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του βοηθήματος χωρίς διακοπή της δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρείται συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο (εξετάζεται από ΟΑΕΔ).

– Απαιτείται αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του π. Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (π. ΤΣΑΥ), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών.

γ. Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή (εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι που λαμβάνουν το βοήθημα βάσει εισοδηματικού κριτηρίου της προηγούμενης περίπτωσης).

δ. Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ε. Μη λήψη σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

Επισημαίνεται ότι:

– Στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μίας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων.

Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

Ύψος βοηθήματος και διάρκεια καταβολής

Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και ανέρχεται στο ισόποσο του βασικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων.

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος και το χορηγούμενο ποσό προσδιορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης ως εξής:

Συνολικός χρόνος ασφάλισης Διάρκεια καταβολής

3-4 πλήρη έτη  3 μήνες

5-6 πλήρη έτη   4 μήνες

7-8 πλήρη έτη  5 μήνες

9-10 πλήρη έτη  6 μήνες

11-12 πλήρη έτη  7 μήνες

13-14 πλήρη έτη   8 μήνες

14 πλήρη έτη και άνω   9 μήνες

Η χορήγηση του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή από την ημερομηνία συνταξιοδότησης.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος στον ΟΑΕΔ υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (π.ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, π. ΕΤΑΑ).

Ειδική βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ χορηγούν Ειδική Βεβαίωση προς τον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του βοηθήματος με την οποία πιστοποιούνται:

α. η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης ή η συνέχιση αυτής,

β. ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, π. Ε.Τ.Α.Α.), και

γ. ο χρόνος καταβολής της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων – Ασφαλισμένων (π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, π. ΕΤΑΑ).

Προσοχή: Σε περιπτώσεις καταβολής της ειδικής εισφοράς μέσω ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος καταβολής ο χρόνος που αντιστοιχεί στις καταβληθείσες δόσεις της ρύθμισης.

Δείτε την εγκύκλιο:

9_MART_2021_ANERGIA_AYTOAPASXOLOYMENOI